Gällande vårdförlopp bröstcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd vid klinisk undersökning eller i samtal mellan patienten och läkare eller sjuksköterska med specialkompetens:

 • suspekt knöl i bröstet
 • suspekt knöl i armhålan hos kvinnor
 • ändrad kontur på bröstet
 • nytillkommet indragen bröstvårta
 • rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring
 • blodig sekretion från enstaka mjölkgång
 • ensidigt eksem på bröstvårtan
 • sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till bröstkörtlarna
 • nytillkommen apelsinliknande hud
 • återkallade för klinisk undersökning efter screening (som utfallit med kod 3, 4 eller 5)
 • fynd vid bilddiagnostik talande för bröstcancer.

I sällsynta fall kan smärta förekomma vid bröstcancer, men smärta och ömhet är oftast associerat med ofarliga knölar, hormonella förändringar i brösten eller med ömhet i bröstmuskulaturen. Dessa patienter ska också remitteras för en radiologisk bröstdiagnostisk utredning, men inte inom standardiserat vårdförlopp.

Läs mer i vårdprogrammet:

6.1 Symtom

19 Utredning, uppföljning och omhändertagande av personer med misstänkt ärftligt ökad risk för bröst- och äggstockscancer

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke

När patienter remitteras från en annan vårdgivare till en bröstenhet på grund av ovanstående fynd bör remissen innehålla:

 • anamnes, ange särskilt
  • symtom som föranleder remissen och eventuella tidigare utredningar av dem
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt bröstcancer eller äggstockscancer
  • ärftlighet (t.ex. känt mutationsbärarskap eller bröstcancer eller äggstockscancer hos nära släktingar)
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, uppgifter om närstående, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • lokalstatus bröst
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

 

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten  har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.