Gällande vårdförlopp allvarliga ospecifika symtom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Indikatorer för uppföljning

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen: 

Från Till Tid

Beslut välgrundad misstanke

Avslutande samtal med patienten (motsvarande start av första behandling)

22 kalender-dagar

 

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ledtider:

Från Till Tid

Beslut om att utföra undersökningar enligt avsnittet Misstanke

Beslut välgrundad misstanke

5 kalender-dagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalender-dag 

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i specialiserad vård (block C)

3 kalender-dagar

Första besök i specialiserad vård (block C)

Avslutande samtal med patienten (block F)

18 kalender-dagar

 

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen: 

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer”

Andel patienter av de som anmälts till ”standardiserat vårdförlopp för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer” som fått diagnosen cancer.

Andel patienter av de som anmälts till ”standardiserat vårdförlopp för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer” som fått diagnos inom respektive diagnosgrupp.

 

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.