Till regionspecifikt innehåll

Kvalitetsförbättring inom patologi

En högkvalitativ och snabb diagnostik har stor betydelse för patienten och därför är systematiskt förbättringsarbete av tumördiagnostik av största vikt.

Kvalitetsarbete inom klinisk patologi

En särskild satsning har till följd av ett utredningsförslag 2014, genomförts för att införa patologi i de nationella vårdprogrammen. Uppdatering och revidering av befintliga vårdprogram genomförs varje år och vid behov. Vid uppdateringarna inarbetas kvalitetsbilagor för patologi. För vissa diagnoser saknas etablerade expertgrupper för patologi, så kallade ”KVAST-grupper”. I de vårdprogrammen blir kvalitetsbilagorna generellt mindre omfattande men målet är att de ska fylla motsvarande funktion.

Nationella nätverk

I september 2013 arrangerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med HSD en workshop med rubriken Patologi - Vision 2020. Under workshopen formulerades en vision med kraftigt förbättrade svarstider avseende kvalitetssäkrad diagnostik för klinisk patologi. Ett förslag bland flera för att nå visionen var att etablera nationella nätverk.

Med stöd av Hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverk rekommenderade CeHis strategiska råd och Ineras programstyrgrupp att genomföra en förstudie för att bedöma möjligheterna och förutsättningarna för landstingen i Sverige att i den operativa verksamheten använda arbetsformen nätverk.

SKR gav Inera uppdraget att genomföra en förstudie. Syftet med förstudien var att bedöma förutsättningar att etablera nationella nätverk för att nå förbättrade svarstider för klinisk patologi. Förstudien visade att samverkan mellan landstingen och regionerna bör utökas och att förutsättningar för nationellt samarbete bör vidareutvecklas.

Efter att arbetet under några år stått stilla av ekonomiska skäl har Inera i januari 2019 uppdaterat förstudierapporten och skickat en avsiktsförklaring till alla regioner gällande nationellt diagnostiskt nätverk inom patologi. För närvarande (december 2019) pågår en diskussion kring fortsättning där programrådet har rekommenderat att Inera ska avvakta med utvecklingen. Anledningen till detta är att tilldelad finansiering från regionerna för närvarande är fullt intecknad till befintliga tjänster och pågående projekt.

Programråd, Inera

Nationellt diagnostiskt nätverk inom patologi, Inera

Uppföljning av ledtider

Under 2015–februari 2016 genomförde SKR projektet ”Uppföljning av ledtider inom patologi”. Projektets uppdrag var att ta fram en nationell modell för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi.

För att kontrollera att framtagen uppföljningsmodell även fungerar i praktiken, genomfördes under 2016–2017 ett pilottest, där fem regioner deltog; Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Värmland, Region Västernorrland och Region Örebro län.

Pilottestet visade att väntetidsdatabasen kan ta emot data enligt uppföljningsmodellen och modellen bedömdes därmed som klar för implementering inom landsting/regioner.

Under 2018–2019 implementerades uppföljningsmodellen i flertalet regioner. Det innebär att det nu finns underlag som möjliggör vidareutveckling av funktioner i analysverktyget för återföring av resultat till verksamheten samt möjlighet att analysera levererade data. Projektet avslutades 31 december 2019 och arbetet har övergått i förvaltning av SKR.

Slutrapport från projektet Uppföljning av ledtider inom klinisk patologi (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Om patologi i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om målnivåer inom patologin.

Bilaga 2R Regional cancerplan patologi, målnivåer (pdf)

Patologi inom RCC Stockholm - Gotland

Regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi ska möta behovet av kompetens, resurser och forskning med fler ST-tjänster och förändrade arbetssätt.

Ledtiderna för patologi är en viktig del i de standardiserade vårdförloppen. Här redovisas statistik från Karolinska Universitetslaboratoriet på hur ledtiderna för ett antal vårdförlopp ser ut. 

Processarbete inom patologi i Stockholms läns landsting.

Patologins roll i vårdkedjan

Vad gör en patolog? Följ en bröstcancerpatients resa genom vården och det multidisciplinära samarbetet för att utreda, diagnostisera och behandla, där patologens roll lyfts fram. Filmen är från Karolinska Universitetslaboratoriet.

Kompetens- och resursinventering av Klinisk patologi i Södra sjukvårdsregionen

Under 2013 utförde den regionala processledaren för patologi Jens Enoksson en kompetens- och resursinventering av Klinisk patologi i Södra sjukvårdsregionen. Våren 2013 inhämtades via en webenkät från de fyra patologiavdelningarna siffror på bemanning av alla större yrkeskategorier, pensionsavgångar eller annan personalomsättning samt framtida resultat av exempelvis ST-läkarutbildning. Regionala processledaren besökte sedan tre av de fyra avdelningarna för djupintervjuer av respektive verksamhetschef; verksamhetschefen för den fjärde avdelningen telefonintervjuades . Intervjuerna fokuserade på de i webenkäten inkomna data men avhandlade även respektive avdelnings instrumentpark och lokaler.

Du kan ta del av hela inventeringen här (öppnas i nytt fönster).