Status för införandet av vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention

Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention har kartlagt hur långt regionerna kommit med att införa vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer. Kartläggningen bygger på en enkät besvarad av RCCs sex regionala processägare för cervixcancerprevention.

Nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer fastställdes i januari 2017. Det består av flera delar, bland annat gynekologisk cellprovskontroll (screening) och klinisk handläggning av kvinnor med avvikande undersökningsfynd.

Kartläggningsenkäten innehöll frågor som rör sju nyckelparametrar inom screeningdelen i vårdprogrammet. Svaren uppdaterades av de regionala processägarna i september 2020.

Resultaten redovisas i form av 7 kartbilder. Färgerna anger i vilken mån respektive region per den 14 september 2020 anpassat screeningsverksamheten i enlighet med vårdprogrammets rekommendationer inom de sju parametrarna.

Är nyckelparametrarna införda i regionerna?

De sju enkätfrågorna 

 1. Har regionen infört primär screeningundersökning för HPV för kvinnor som fyllt 30 år?
  [Rekommendationen innebär att alla cellprover först undersöks för virus. Bara de som innehåller HPV undersöks vidare med cytologi (mikroskop).]

 2. Har regionen infört uppdelad uppföljning för kvinnor med HPV16, HPV18 eller HPV non16/18 i enlighet med uppdateringen av vårdprogrammet i dec 2018?
  [Detta nya tillägg till vårdprogrammet medför en ökad säkerhet. Kvinnor med HPV med högre risk identifieras och erbjuds tidigare uppföljning.]

 3. Har regionen höjt den övre åldersgränsen så att ett sista prov erbjuds kvinnor efter 63 års ålder?
  [När man får sin sista kallelse är beroende av när man tog senaste prover. Man kan bli kallad upp till 70 års ålder. Detta innebär i praktiken en höjning av åldersgränsen med 5–10 år jämfört med förr, beroende på region.]

 4. Har regionen infört Kontrollfil efter behandling – långtidsuppföljning av kvinnor behandlade för höggradiga cellförändringar inom screeningorganisationen?
  [Kvinnor som behandlats för höggradiga cellförändringar har trots det ökad risk att utveckla livmoderhalscancer när de blir äldre. Kontrollfilen gör att de kallas till screening även efter 70 år.]

 5. Har regionen infört telefonuppringning av barnmorska för kvinnor som uteblivit efter 4 kallelser?
  [De som inte deltagit under lång tid har starkt ökad risk att utveckla cancer. Telefonkontakten är ett erbjudande om att göra det lättare att delta.]

 6. Har regionen infört erbjudande om självtest HPV för kvinnor som uteblivit efter 5 kallelser?
  [Självtest för HPV skickas ut till de som inte deltagit under lång tid. Kvinnor som har HPV kallas för undersökning.]

 7. Har regionen infört den nya screeningremissen och den nya kliniska remissen för cellprov?
  [Vårdprogrammet innehåller rekommendationer om gemensamt utformade remisser så att bl.a. bakgrundsinformation blir enhetlig och kan sammanställas.]

Det visar kartorna

Den centrala delen i det nya vårdprogrammet – primär HPV-analys av screeningprover – har införts av 16 av 21 regioner.

Den nya uppdelade uppföljningen av HPV-typer med olika allvarlighetsgrad har införts i åtta regioner. Sexton regioner har höjt den övre åldersgränsen, en åtgärd som inte kräver några omfattande omställningar av kallelsesystem. Tre regioner har delvis höjt den övre åldersgränsen.

Alla regioner har infört kontrollfil efter behandling, men endast 2 har telefonkontakt med kvinnor som långtidsuteblivit och 7 har infört självprovtagning HPV för denna grupp. En region har delvis infört telefonkontakt och självprovtagning HPV för kvinnor som uteblivit under lång tid.

Tolv regioner har infört de nya remisserna som är viktiga för kvalitetsuppföljning av programmet. Fem regioner har delvis infört remisserna.