Vårdprogram och SVF på remiss

Här hittar du alla vårdprogram och vårdförlopp (SVF) på cancerområdet som är eller har varit på remiss, men som ännu inte är fastställda.

Nya remissrundor startar fyra gånger per år: 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november. Då publiceras remissversioner av aktuella vårdprogram på cancerområdet på denna sida. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.

Aktuella remissversioner 

Svarsmall, frivillig att använda (worddokument) 

Just nu pågår ingen remissrunda. 

Remissversioner från avslutade remissrundor

Patientinformation till Min vårdplan

Patientinformation till Min vårdplan är på remiss enligt samma rutiner som övriga kunskapsstöd. 

Patientinformation till Min vårdplan

Kunskapsstöd framtagna av andra nationella programområden inom kunskapsstyrningssystemet

Remissversioner av kunskapsstöd som har tagits fram av andra nationella programområden (NPO) finns hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. 

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Remissrundan riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna. Syftet är dels att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet eller vårdförloppet, dels att ge regionernas linjeorganisationer och huvudmän möjlighet att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av ändringarna och utifrån detta meddela om de ställer sig bakom dem.

Remissrundor är generellt är två månader långa. Svarstiden för remissrundan som startade i februari förlängdes från 2 till 3 månader.

Till varje dokument hör ett följebrev som anger vart remissvar ska skickas samt en nationell konsekvensbeskrivning där vårdprogramgruppen anger vilka konsekvenser revideringarna kan få i regionerna. Den nationella konsekvensbeskrivningen ligger till grund för de regionala konsekvensbeskrivningar som distribueras separat.