Projekt Rehabspåret 2017/2018

”Alla patienter med cancer bör under hela vårdprocessen vara föremål för cancerrehabilitering” (Nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering, 2017).

Rehabspåret började som ett utvecklingsprojekt i norra sjukvårdsregionen under 2017–2018. Syfte med projektet var att bedöma individuella rehabiliteringsbehov hos patienter med cancer, i ett tidigt skede men också återkommande genom hela vårdprocessen.

Projektet ville ge patienter med cancerdiagnos möjlighet att själva beskriva sina behov av rehabilitering. Inom projektet användes två frågeformulär, den så kallade Distresstermometern, för att göra en första behovsinventering, och formuläret EORTC QLQ-C30 för att mäta hälsorelaterad livskvalitet hos patienten.

Frågeställningar inom projektet Rehabspåret:

  • Hur använder vi rehabiliteringsresurserna på ett optimalt sätt, på rätt nivå?
  • Kan Distresstermometern användas för att identifiera den individuella patientens rehabiliteringsbehov?
  • Hur kan vi implementera en modellbaserad rehabilitering i cancervården?
  • Finns det något samband mellan rehabiliteringsbehov och patientskattad livskvalitet?

För att kunna tillgodose patientens individuella behov av rehabilitering, fick han eller hon göra en egen behovsbedömning. Utifrån patientens situation, bedömdes sedan behovet av olika rehabiliteringsåtgärder.

Detta skedde i samråd med profession inom cancerrehabiliteringen. Målet var att bedömningen skulle leda till tidiga rehabiliteringsåtgärder och att alla professioner skulle vara involverade i processen.