Rehabiliteringsinsatser bäckenområdet

Nivåstrukturering av rehabiliteringsinsatser vid cancer i bäckenområdet har gjorts utifrån cancerrehabiliteringens fyra nivåer, som utgår från patientens behov.

Behovspyramiden

1. Grundläggande behov

(kontaktsjuksköterska vid lokalt processteam)

 • Individanpassad information (skriftlig och muntlig) utifrån inventerade behov.
 • Grundläggande kostinformation.
 • Samtal kring fysisk aktivitet.
 • I förekommande fall råd angående hudvård.
 • Psykosocialt stöd, krishantering.
 • Belysa riskerna med tobak, alkohol, solning och övervikt.

2. Särskilda behov

(kompetenser inom lokalt rehabiliteringsnätverk eller sjukvårdsregional MDK-Rehab)

 • Lokala östrogener, tarmreglerande medel.
 • Bäckenbottenträning, blåsträning.
 • Inkontinenshjälpmedel.
 • Psykosocialt stöd, krishantering.
 • Percutan nervstimulering (PTNS) vid överaktiv blåsa och tarm.
 • Fysioterapi/sjukgymnastik.
 • Bedömning och analys av aktivitetsförmåga (arbetsterapi).
 • Förändring funktion/förmåga (arbetsterapi).
 • Bedömning av hjälpmedelsbehov.
 • Hjälpmedelsutprovning.
 • Fördjupad nutritions utredning/behandling (dietist).
 • Profylaktisk utprovning av vaginalstavar och lokala östrogener inför strålstart.
 • Övrig dilatatorbehandling efter behov.
 • RIK (ren intermittent kateterisering).
 • RID (dilation uretra).
 • Botox.
 • Erektionsbefrämjande åtgärder (Caverjekt, Bondil, vakumpump, pubisring).
 • Illustrera med bilder för patient/närstående om hur respektive behandling förändrat/förändrar normalt utseende/funktion.
 • Sexologisk genomgång/probleminventering tillsammans med patient/närstående innefattande information/undervisning av normal anatomi/fysiologi.
 • Vid riskbehandlingar för lymfödem ges profylaktisk information om tidiga symtom samt profylaktiskt mätning av extremiteter.
 • Smärtbehandling vid t.ex. tarmbesvär med spasmolytika, analgetika.
 • Diagnostik mikrofrakturer via MR. Läkemedelsbehandling, fysioterapi.
 • Uppmärksamma risken för neuropatier samt slemhinnebesvär vid behandling.

3. Avancerade behov

(kompetenser inom sjukvårdsregional MDK-Rehab eller inom lokalt rehabiliteringsnätverk)

 • Uroterapi, bäckenbottenträning ev. med biofeedback, elektrostimulering.
 • Utprovning av specifika inkontinenshjälpmedel t.ex. kontinensbåge, kontinensring, analpropp.
 • Fördjupad smärtbehandling med utredning.
 • Lymfterapi, pulsatorbehandling.
 • Specialiserad fysioterapi/sjukgymnastik.
 • Tarmterapi, toaletträning.
 • Psykolog och/eller psykoterapeutiskt stödsamtal/behandling.
 • Sexologisk rådgivning/samtal, sensibilitetsträning, sexhjälpmedel.
 • Laktas utandningstest för påvisande av bakteriöverväxt.
 • SeHCAT-scan (vid symtom som för misstanken till malabsorption).
 • Diatermibehandling med antibiotikaprofylax vid lymfangiektasier, angiom.

4. Mycket avancerade behov

(kompetenser inom sjukvårdsregional/nationell MDK)

 • Fertilitetsbevarande insatser.
 • Implantatkirurgi.
 • Rehabiliteringscenter (onkologisk rehab, lymf-rehab) t.ex. via Cancerrehabfonden.
 • Fettsugningsoperation.
 • Hyperbar syrgasbehandling.
 • Sakral nervstimulering.
 • Korrigeringskirurgi av fistlar.