Multidiciplinär konferens för bäckencancerrehabilitering

Regional multidiciplinär konferens (MDK-rehab) hålls digitalt, på torsdagar och utgår från Cancercentrum, vid Norrlands universitetssjukhus. MDK-Rehab verkar för delaktighet och kunskapsöverföring inom det multidisciplinära teamet och mellan verksamheter.

Vid konferensen diskuteras patientens individuella behov. MDK tar beslut om rekommendationer för fortsatt handläggning av patienten och föreslår en rehabiliteringsplan.

Utgångspunkter för MDK-Rehab

  • Ett eller flera symtom/besvär där rehabiliteringsbehoven inte kunnat tillgodoses av lokalt team.
  • Det finns behov av multiprofessionell bedömning.
  • Teamet sätts samman utifrån det aktuella ärendet och samlar professioner över diagnos-, verksamhets- och regiongränser.
  • Multiprofessionellt team bedöms nödvändigt för att tillgodose behoven utifrån gällande vårdprogram, legalisera beslut och finna en evidensbaserad standard som ska gälla.
  • Teamet utgår från patientens samlade besvär/symtom och livssituation, inte från den ursprungliga cancerdiagnosen.
  • Rehabilitering kan erbjudas förebyggande, under pågående cancerbehandling och efter avslutad cancerbehandling
  • Om behov identifieras i primärvården skickas remiss till den klinik där patienten tidigare fått cancerbehandling, för utredning och bedömning om remiss till MDK är aktuellt. Återkoppling till primärvården sker via remissvar/epikris enligt gängse rutin.
  • I första hand bör rehabiliteringsinsatser utföras så nära patientens hemmiljö som möjligt.
  • Vid mycket avancerade behov kan rehabiliteringsinsatserna utföras på sjukvårdsregional eller nationell nivå.
  • Samverkan kan vara aktuell med exempelvis Försäkringskassan, socialtjänsten, fertilitetsklinik, Arbetsförmedlingen.