Multidiciplinär konferens för bäckencancerrehabilitering

Det finns en virtuell modell för regional multidiciplinär konferens (MDK-rehab). MDK-rehab hålls torsdagar jämna veckor och utgår från Cancercentrum, vid Norrlands universitetssjukhus.

MDK-Rehab verkar för delaktighet och kunskapsöverföring inom det multidisciplinära teamet och mellan verksamheter. Den anmälda patientens specifika behov diskuteras samt lämpligt rehabiliteringsupplägg fastslås. MDK tar beslut om rekommendationer för fortsatt handläggning av patienten.

Utgångspunkter

  • En eller flera symtom i behov av ett multiprofessionellt team är indikationen för MDK-Rehab.
  • Arbetssättet innebär att deltagandet från professionen är brett och linjelöst, dvs. löper parallellt över samtliga diagnoser. Multiprofessionellt team med kompetens bedöms nödvändig för att tillgodose behoven utifrån gällande vårdprogram, legalisera beslut och finna en evidensbaserad standard som ska gälla.
  • Teamet utgår från personens livssituation och dennes samlade besvär/symtom, inte utifrån personens ursprungliga cancerdiagnos.
  • Rehabilitering erbjuds både profylaktiskt, prospektivt och retrospektivt.
  • Om vård söks i primärvården ska remiss för utredning och bedömning skickas till den klinik där personen tidigare har behandlats. Återkoppling till primärvården sker via remissvar/epikris enligt gängse rutin.
  • I första hand bör basala rehabiliteringsinsatser utföras nära personens hemmiljö om så är möjligt.
  • I specifika fall och vid mycket avancerade behov kan rehabiliteringsinsatserna utföras på regional alt. nationell nivå utifrån den vid MDK framtagna planen.
  • Samverkan med andra instanser lokalt/regionalt kan inbegripa bl.a. försäkringskassa, socialtjänst, fertilitetsklinik, arbetsförmedling m.fl.