Patientföreträdare på RCC-utbildning

Journaler på personliga USB-stickor och en kurs i bemötande för vårdpersonal som möter cancerpatienter var några av de förslag som kom från de patientföreträdare som träffades vid RCC Norrs utbildningsdag.

Den 23 april 2013 anordnade RCC Norr regionens första patientföreträdarutbildning. Omkring 25 patientföreträdare från hela regionen hade slutit upp.

Beatrice Melin.

Dagen inleddes med att Beatrice Melin, verksamhetschef för RCC Norr, och Anna-Lena Sunesson, projektkoordinator vid RCC, presenterade den nationella cancerstrategin och RCC:s organisation, arbetsuppgifter och mål.

– Det är oerhört värdefullt med sådana här möten. RCC:s verksamhet utgår från patienten och patientföreträdarna har mycket att bidra med för att förbättra cancervården i regionen och i landet som helhet. Denna första utbildningsdag blev det kanske lite väl mycket föreläsning från vår sida. Samtidigt var det viktigt att ge alla en bra grund att stå på, och dialogen fortsätter vid kommande utbildningstillfällen, lovar Anna-Lena Sunesson.

Hon berättade även att en fortsättning på utbildningen planeras under hösten.

I de gruppdiskussioner om delaktighet och bemötande som fördes lyftes det bland annat fram hur viktigt det är att läkare och annan personal är lyhörda och också ser människan bakom tumören. Ur diskussionen utkristalliserade sig bland annat ett förslag på en bemötandekurs, där patientföreträdare erbjöd sig att medverka.

Nationella journaler

En annan fråga som togs upp var hur man som patient kan ge feedback till en tillfälligt behandlande läkare.

– Den testesteronbehandling jag fick var suverän, men hur får den läkare som behandlade mig veta det? Han finns i Umeå medan jag är patient i Luleå.

Begränsad tillgång till patienternas journaler och bristande kontinuitet, att man inte minst inom primärvården ofta möter en stafettläkare, som inte känner till ens bakgrund och som inte alltid har haft tid att läsa journalen ordentligt , var andra problem som lyftes upp.

– Om jag som cancerpatient måste söka vård utanför mitt eget landsting kan läkaren där inte läsa min journal. En lösning vore att vi som patienter hade journalerna på ett USB som vi kunde ha med oss, menade en av patientföreträdarna.

Förslaget mötte bifall både från övriga patientföreträdare och från Beatrice Melin som passade på att berätta att en lösning är på gång.

– Det är ett problem som vi hoppas får sin lösning nu när införandet av en nationell patientöversikt, NPÖ, går igång. Det är ett it-stöd som gör att läkare över hela landet kan ta del av patientens journaluppgifter och plocka fram läkemedelslistor oavsett vilket landsting patienten tillhör. Patienten måste dock varje gång godkänna att läkaren får göra det.

Kliniska studier

Under utbildningsdagen höll också Camilla Thellenberg-Karlsson, onkolog och processledare för prostatacancer, en presentation om kliniska studier. I kliniska studier undersöks effekten av ett läkemedel eller en behandlingsmetod, för att ta reda på vilka patienter som har nytta av det och hur det bäst ska användas. Sammanfattningsvis kan man säga att det är viktigt att regionen och Sverige håller sig framme både när det gäller att delta i, och starta kliniska studier eftersom det också innebär en snabbare tillgång till nya, effektiva cancerläkemedel och behandlingar.

RCC Norrs patientråd har lyft fram vikten av att arbeta med fördomar kring cancer och att öka allmänhetens kunskap om cancer. RCC Norrs kommunikatör, Carina Dahlberg, berättade om olika informationskällor om cancer som finns idag. Frågan om kommunikation diskuteras vidare vid nästa utbildningstillfälle och patientföreträdarna fick i uppdrag att fundera över vad man tycker är mest angeläget att kommunicera. Vilka målgrupper vill man nå och vad vill man att de ska veta, känna och göra?