Patient- och närståenderådet Norr

Inom RCC Norr finns ett patient- och närståenderåd, med representanter för olika patientföreningar. Även en kontaktsjuksköterska deltar. Rådet driver frågor som man ser som generellt viktiga ur ett patient- och närståendeperspektiv och har en direkt dialog med RCC Norrs ledning. Rådet är även remissinstans bland annat för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner.

Observera att arvode och ersättning endast kan betalas ut för aktiviteter som genomförs under innevarande år.

Ledamöter i PNR Norr

Ordförande:Alexandra Andersson

Blodcancer: Ewa Jonsson

Gynekologisk cancer: Alexandra Andersson

Hudcancer: Fredrik Östman

Kontaktsjuksköterska: Marie Svensson

Mag- och tarmcancer: Charlotte Bygdemo-Toytziaridis

Mun- och halscancer: Owe Persson

Prostata: Leif Näckholm

Från RCC Norr deltar vårdutvecklare Katja Vuollet Carlsson i rådets möten.

Uppdraget som patient- och närståendeföreträdare