Patient- och närståenderådet Norr

Inom RCC Norr finns ett patient- och närståenderåd, med representanter för olika patientföreningar. Även en kontaktsjuksköterska deltar. Rådet driver frågor som man ser som generellt viktiga ur ett patient- och närståendeperspektiv och har en direkt dialog med RCC Norrs ledning. Rådet är även remissinstans bland annat för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner.

Observera att arvode och ersättning endast kan betalas ut för aktiviteter som genomförs under innevarande år.

Ledamöter i PNR Norr

Ordförande:Alexandra Andersson

Vice ordförande: Leif Näckholm

Agneta Lång

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis

Christoffer Hedlund

Eva Almevall

Ewa Jonsson

Fredrik Östman

Kjell Wåglin

Leif Carlson

Olle Lindinger

Sigrid Hansson

Tina Persson

Ulla Svedinger

Från RCC Norr deltar vårdutvecklare Katja Vuollet Carlsson och sekreterare Åsa Johansson i rådets möten.

Uppdraget som patient- och närståendeföreträdare