Patient- och närståenderådet Norr

Inom RCC Norr finns ett patient- och närståenderåd, med representanter för olika patientföreningar. Även en kontaktsjuksköterska deltar. Rådet driver frågor som man ser som generellt viktiga ur ett patient- och närståendeperspektiv och har en direkt dialog med RCC Norrs ledning. Rådet är även remissinstans bland annat för frågor som rör patientinformation och individuella vårdplaner.

Ordförande: Alexandra Andersson

Ledamöter

Blodcancer: Ewa Jonsson

Bröstcancer: Kjerstin Helgstrand

Gynekologisk cancer: Alexandra Andersson och Margareta Sundsten

Hudcancer: Fredrik Östman

Kontaktsjuksköterska: Marie Svensson

Mag- och tarmcancer: Charlotte Bygdemo-Toytziaridis

Mun- och halscancer: Anita Björk och Owe Persson

Prostata: Alfons Forsman och Leif Näckholm

Från RCC Norr deltar sekreterare Sara Huggert och vårdutvecklare Katja Vuollet Carlsson i rådets möten.

Uppdraget som patient- och närståendeföreträdare