Frågor och svar om Min vårdplan via 1177

Här hittar du frågor och svar om Min vårdplan cancer via 1177. Frågorna riktar sig till regioner och verksamheter som ska börja arbeta med nationell Min vårdplan i Stöd & behandling.

Frågor och svar

A. Vad Min vårdplan är och syftet med den
B. Utveckling och lansering
C. Införande av Min vårdplan
D. Professionens användning av Min vårdplan
E. Patientens användning av Min vårdplan
F. IPÖ och Min vårdplan

 

A. Vad Min vårdplan är och syftet med den

Min vårdplan är en individuell vårdplan som tas fram tillsammans med patienten och anpassas utifrån patientens behov. Min vårdplan ska göra patienter med cancer och deras närstående mer delaktiga och trygga i cancervården. Min vårdplan ska göra vårdförloppet sammanhållet och lättare att överblicka, samt tydliggöra mål, vem som gör vad och vad patienten kan göra själv.

Min vårdplan finns att få digitalt via 1177 Vårdguiden eller för utskrift på papper via cancercentrum.se.

Min vårdplan kan innehålla kontaktuppgifter till viktiga personer, undersökningstider, information om sjukdomen, behandlingar, rehabiliteringsplan, beskrivning av patientens rättigheter samt åtgärder för utredning, uppföljning och livet efter behandling. Den digitala versionen innehåller även en meddelandefunktion.

 

Min vårdplan innehåller formulären Hälsoskattning för cancerrehabilitering och Hantering av ångest. De ligger i separata moduler som kan aktiveras om och när patienten ska fylla i något av dem.

När ett formulär är satt till aktuellt kan patienten fylla i det så många gånger som hen önskar. Svaren går att följa var för sig och i en översikt över tid.

Min vårdplan innehåller formuläret Vad är viktigt för mig? Det består endast av den frågan och är ett stöd för vårdverksamheterna i att säkra ett personcentrerat arbetssätt. Svaren kan till exempel ge personalen information om hur de bäst ska bemöta patienten eller vilka rehabiliteringsinsatser som behövs.

Patientkontrakt är att genom en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt. Min vårdplan är en del av Patientkontrakt och utgår från samma grundläggande principer.

Patientkontrakt ser till patientens alla behov av samordning med vården. Min vårdplan syftar till att stödja patienter med cancer och tillgodose deras behov utifrån cancersjukdomen. Både Patientkontrakt och Min vårdplan utgår från 1177 Vårdguiden.

Individuell patientöversikt (IPÖ) är ett IT-stöd som används för att skapa en översikt över patientjournalen och genomförda händelser i patientens vård och behandling. Precis som Min vårdplan är IPÖ tillgänglig för patienten via 1177 Vårdguiden. Tillsammans bidrar de till att öka patientens och de närståendes förståelse för vårdförloppet och vad patienten är med om.

Läs mer om IPÖ och Min vårdplan

Hälsoskattning för cancerrehabilitering är ett viktigt verktyg för att låta patienter med cancer skatta sitt mående. Skattningen blir ett underlag för vården för att kunna ge individanpassat stöd och råd, samt ta fram en rehabiliteringsplan.

Formuläret kan aktiveras i patientens Min vårdplan via 1177 Vårdguiden. Patienten kan även hänvisas till en annan formulärtjänst via 1177 Vårdguiden eller Patientöversikten. Rehabiliteringsplanen ska alltid dokumenteras i journalen, där patienten kan läsa den. Rehabiliteringsplanen kan även skickas som ett meddelande i Min vårdplan, via 1177 Vårdguiden.

En nationell version av Min vårdplan ger goda förutsättningar för en mer jämlik information till Sveriges alla patienter med cancer, oavsett diagnos och bostadsort. En nationell Min vårdplan ökar möjligheterna att översätta materialet till olika minoritetsspråk och på sikt göra det tillgängligt oavsett patientens modersmål.

Hittills har det varit upp till varje region, sjukhus eller verksamhet att själva ta fram innehållet i Min vårdplan och även välja om Min vårdplan ska göras tillgänglig digitalt eller inte. En nationell Min vårdplan gör nu att skillnaderna som finns i landet kan jämnas ut.

Att införa den nationella versionen av Min vårdplan är frivilligt. Det är upp till varje regions beslutsfattare att välja om man vill införa Min vårdplan, eller inte.

Det finns många fördelar med att införa den nationella versionen av Min vårdplan. Det handlar framför allt om jämlikhet, kvalitetssäkring, resursbesparande och ett ökat patientfokus.

Min vårdplan bidrar till att informationen till patienter med cancer blir mer jämlik i hela landet. Innehållet är kvalitetssäkrat av patientföreträdare och vårdprofessioner med stor erfarenhet av cancervård.

Min vårdplan sparar resurser för verksamheten, dels för att man slipper ta fram egna versioner, dels för att den nationella versionen uppdateras och förvaltas nationellt. En övergång till en digital version via 1177 Vårdguiden innebär ett förändrat arbetssätt, som ofta kan effektivisera arbetet med Min vårdplan och underlätta kommunikationen mellan vårdgivare och patient.

Inte minst innebär satsningen på en nationell version ett ökat patientfokus med en stärkt trygghet och delaktighet för patienterna.

Min vårdplan publiceras både för utskrift på papper och i en digital version via 1177. En undersökning bland de verksamheter som tidigare hade infört en lokal, regional eller sjukvårdregional version via 1177, visade att både personal och patienter uppskattar möjligheten att kommunicera med varandra via meddelandefunktionen.

Den digitala versionen underlättar för behandlaren att individanpassa informationen utifrån patientens behov och önskemål. Det blir också möjligt för behandlaren att uppdatera informationen på distans. Min vårdplan via 1177 kan överlämnas mellan olika verksamheter och vårdgivare och på så sätt följa med patienten när hen rör sig över verksamhets- och vårdgivargränser.

Rekommendationen från Inera AB är att gallring (radering) ska ske inom två år efter att ett stöd- eller behandlingsprogram är startat. För en region eller en kommun förutsätter sådan gallring stöd i gallringsföreskrifter som regionen eller kommunens arkivmyndighet har meddelat.

En startad Min vårdplan uppdateras inte automatiskt när det sker större revideringar i patientinformationen. Detta är ytterligare ett skäl till att MVP bör avslutas efter två år. 

För att patienten alltid ska ha tillgång till aktuell och individanpassad information är rekommendationen alltså att avsluta MVP när det gått två år, och vid behov starta en ny. Det är vårdgivarens ansvar att ha rutiner för detta.

B. Utveckling och lansering

Vid årsskiftet 2020/2021 publicerades de första nationella Min vårdplan via 1177 Vårdguiden och för utskrift på papper. Först ut var Min vårdplan Bröstcancer.

Under våren 2021 har Min vårdplan peniscancer, tjock- och ändtarmscancer, prostatacancer, äggstockscancer och tumörer i centrala nervsystemet publicerats. Runt årsskiftet 2021–22 publiceras Min vårdplan för följande diagnoser; huvud- och halscancer, urinblåsecancer, myelom och ALL hos barn. Till våren 2022 publiceras Min vårdplan för lungcancer, malignt melanom, bukspottkörtelcancer och cancer utan känd primärtumör (CUP).

Omkring 20 ytterligare diagnosanpassningar kommer därefter att publiceras löpande.

Nej, inte just nu. På sikt kommer Min vårdplan att översättas till arabiska och engelska.

Min vårdplan tas fram i nationella arbetsgrupper där patientföreträdare och vårdprofession med stor erfarenhet av cancervård ingår. Det sker erfarenhetsutbyte med de verksamheter som redan har infört en lokal version av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden. Intervjuer med dessa verksamheters patienter har genomförts, för att fånga upp vilka behov av stöd som finns, kring förankring, implementering, användning och kommunikation. Arbetet leds av nationella och sjukvårdsregionala samordnare.

C. Införande av Min vårdplan

Det är tekniskt mycket enkelt att uppdatera den lokala eller regionala versionen av Min vårdplan till den nationella. Den nationella versionen aktiveras av personal i regionens Stöd-och behandlingsförvaltning (SoB). Nya patienter får den nationella versionen. När ingen patient längre har den lokala versionen inaktiveras den från er enhet. Se vidare instruktioner i stödmaterial på Min vårdplan/Stöd för införande.

Stöd för införande av Min vårdplan

Observera att ni bör ha alla versioner av en diagnos Min vårdplan aktiverade på er enhet för att det ska gå att ta överlämna Min vårdplan och ta emot överlämnade vårdplaner från andra verksamheter.

I samband med uppdateringen publiceras en versionsinformation på cancercentrum.se där skillnaderna jämfört med förra versionen listas. Det är viktigt att personalen som ska arbeta med en ny version av Min vårdplan vet vilka skillnader som finns mellan de olika versionerna och att stöd- och rutindokument uppdateras enligt förutsättningarna i den nya versionen.

För att snabbt komma i gång med införandet av den digitala versionen är det en fördel om det interna förankringsarbetet är klart och eventuella organisatoriska förändringar är gjorda. Det behövs även resurser som regionala projektledare, SoB- och 1177-förvaltning, samt engagerade medarbetare inom den införande verksamheten.

Dessutom behöver man vara medveten om att ett införande kan få organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för regionerna/sjukhusen/verksamheterna, till exempel för nya, men ofta effektivare, arbetssätt.

Se vidare instruktioner i stödmaterial på webbsidan Stöd för införande.

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

RCC har tagit fram ett brett material som ska stötta beslutsfattare i förankringsarbetet och ge ansvariga medarbetare strategisk och praktisk vägledning i själva införandet av Min vårdplan.

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Kontaktuppgifter till vårdenheten läggs in som en klickbar länk i Välkomsttexten i Min vårdplan.

Patienten får information om vad som gäller inför sina besök, undersökningar och behandlingar i sina kallelser. Verksamheterna kan skicka digitala kallelser via 1177 Vårdguiden.

Regional information får patienterna genom att regionernas 1177-redaktörer gör regionala tillägg på specifika 1177-sidor som det länkas till från Min vårdplan.

Regional eller lokal information kan också skrivas in av vårdpersonalen, som sidkommentarer eller meddelanden i Min vårdplan. Det går även att bifoga filer via meddelanden på 1177 Vårdguiden.

Det finns särskilda mallar som kan användas för regionala tillägg för utskrift på papper under respektive diagnos på cancercentrum.se.

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Den regionala projektledaren kontaktar en regional 1177-redaktör för att diskutera hur arbetet ska organiseras på bästa sätt. I vissa regioner har man fördelaktigt gjort 1177-förvaltningen delaktiga i planeringen av införandet och på så vis skapat goda förutsättningar för arbetet.

D. Professionens användning av Min vårdplan

Tjänsten Stöd och behandling är avsedd att användas av vårdgivare inom hälso- och sjukvård samt inom kommunal vård och omsorg. Det är en digital plattform till vilken olika verktyg/metoder kan anslutas, som möjliggör för vård- och omsorgstagare att få stöd och behandling genom att logga in via 1177.  

Stöd och behandling är inte avsedd för permanent lagring av journalinformation utan är ett stödsystem som kompletterar vårdgivarens primära journalföring. Vårdgivaren är ansvarig för att det finns gallrings- och exportrutiner.

Det finns ett stödmaterial framtaget för införandet och användningen av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden. Bland annat finns en broschyr som vänder sig till patienter, samt utbildningsmaterial och manualer/checklistor för personal. Diagnosspecifikt stödmaterial publiceras tillsammans med Min vårdplan under respektive cancerdiagnos på cancercentrum.se.

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Kontaktpersoner för Min vårdplan i din sjukvårdsregion

Versionsuppdateringar sker årligen eller vid behov utifrån ett särskilt revideringsintervall. Information om nya versioner publiceras tillsammans med Min vårdplan under respektive cancerdiagnos, på cancercentrum.se.

E. Patientens användning av Min vårdplan

Patienten når Min vårdplan via 1177 Vårdguiden, från en smartphone, läsplatta eller dator. Patienten kan skicka och ta emot meddelanden till och från sin kontaktsjuksköterska, läsa fördjupad information via länkar och besvara formulär. Patienten kan även se vissa instruerande filmer, till exempel om fysisk aktivitet.

En annan fördel är att Min vårdplan via 1177 Vårdguiden följer med patienten genom hela vårdprocessen, även när olika vårdgivare i hela landet är involverade. Vårdgivarna kan uppdatera innehållet i Min vårdplan på distans.

Prata med verksamhetschefen vid vårdenheten, om och i så fall när kliniken planerar att erbjuda Min vårdplan digitalt.

 

F. IPÖ och Min vårdplan

Gemensamma frågor och svar om Individuell patientöversikt (IPÖ) och Min vårdplan hittar du här:

Frågor och svar om IPÖ och Min vårdplan