Till regionspecifikt innehåll

Utbildning för kontaktsjuksköterskor

Regionala cancercentrum har tillsammans med landets lärosäten, tagit fram en nationell utbildning för kontaktsjuksköterskor, på universitetsnivå.

Utbildningen omfattar 7,5 hp och har till syfte att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att arbeta i cancervårdens processarbete. Kursen bygger på de patientcentrerade kriterier som ska utmärka ett RCC och har godkänts av RCC i samverkan. Utbildningen ska vara likvärdig över hela Sverige.

Utbildningar för kontaktsjuksköterskor inom varje RCC hittar du under respektive sjukvårdsregion. Om utbildningen inte genomförs i den egna sjukvårdsregionen kan det vara möjligt att söka till den i någon annan del av landet.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Utbildning för kontaktsjuksköterska Mellansverige

Karlstads universitet:
Kontaktsjuksköterska i cancervård 7,5 hp, Karlstads universitet

Uppsala universitet (sök på "kontaktsjuksköterska"):

Kurser på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Övriga utbildningar för vårdprofession

Via länken nedan hittar du information om övriga utbildningar och kurser för vårdprofession.

Utbildningar för vårdprofession

Material från utbildningar i Mellansverige

Utbildningsmaterial från utbildningen Hälsosamma levnadsvanor 8/11 2018:

Expertgruppens kunskapsunderlag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation Fysisk aktivitet, Helena Igelström

Presentation Kost och cancer, Emma Nisukangas

Presentation Prevention, Mirjam Elfström

Presentation Tobak och alkohol, Bodil Westman

Presentation Bakgrund och syfte, Bodil Westman

Norra sjukvårdsregionen

Kontaktsjuksköterskans roll i cancervården

Kursen som också beskrivs ovan ligger på en avancerad nivå och vänder sig till personer med sjuksköterskeexamen och minst ett års yrkeserfarenhet.

Det finns ingen planerad kursstart eller pågående kurs i dagläget.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor i norr

Webbutbildning allmän palliativ vård

Utbildningen riktar sig till vårdpersonal inom såväl regioner och kommuner som privat vårdverksamhet i norra sjukvårdsregionen.
Utbildning i allmän palliativ vård

Föredrag om aktuell forskning inom cancerområdet

Fler utbildningar för vårdprofession

Kontaktsjuksköterskan i cancervården

Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform.
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor

Kursen ger en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och behandling, den senaste medicinska utvecklingen samt onkologisk vård.
Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp

Kurs i motiverande samtal

Syftet med kursen är att ge dig verktyg till ett empatiskt förhållningssätt, där du ser till personens behov av att bli hörd, sedd, förstådd och accepterad.
Kurs i motiverande samtal

Regional kontaktsjuksköterskedag

Ingen regional kontaktsjuksköterskedag planerad under våren 2021 på grund av Covid 19.

 

Matvanor, alkohol och cancer

RCC Syd och Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention Region Skåne bjuder in till en eftermiddag med fokus på matens och alkoholens betydelse i primär- och sekundärprevention av cancer i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. 

Matvanor alkohol och cancer

Allmän onkologi

Kursen ger en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och olika behandlingars princip, verkningsmekanismer och sidoeffekter.
Allmän onkologi 7,5 hp för kontaktsjuksköterskor

Kontaktsjuksköterskeutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har eller kommer att ha ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård.
Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp

De nödvändiga samtalen

Palliativt Utvecklingscentrum har tillsammans med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), tagit fram en samtalskurs "De nödvändiga samtalen" som vänder sig till kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen.

För mer information och anmälan 

Kurs för säker hantering och administrering av cytostatika

Nu lanseras en kurs för säker hantering och administrering av cytostatika i södra sjukvårdsregionen. Kursen är enbart öppen för sjuksköterskor som arbetar med cytostatika inom den södra sjukvårdsregionen.

För mer information och anmälan

Kontaktsjuksköterska i cancervård 7,5 hp

Utbildning för kontaktsjuksköterskor i sydöst