Samordnande kontaktsjuksköterska inom urologi

Under 2020 startar RCC Norr och RCC Stockholm-Gotland ett gemensamt tvåårigt projekt. Det handlar om att införa en samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen. De diagnoser som omfattas av projektet är peniscancer, testikelcancer, njurcancer, urinblåse- och urinvägscancer samt prostatacancer.

Syfte

Syftet med en samordnande kontaktsjuksköterska är att utifrån patientens perspektiv skapa ett bättre vårdflöde och en sammanhållen vårdkedja, samt att identifiera och utjämna de skillnader som finns mellan regionerna.

Om projektet

  • Digitala nätverksträffar för kontaktsjuksköterskor planeras.
  • Samordnande kontaktsjuksköterska deltar vid processmöten i respektive diagnosgrupp för informationsutbyte och dialog.
  • Patientprocesserna inom respektive diagnosgrupp kartläggs.
  • En patientenkät har skickats ut för att undersöka patienters erfarenheter av stöd och bemötande i cancervården. Enkäten är nu sammanställd.
  • En enkät till kontaktsjuksköterskor har skickats ut och sammanställts.

Resultat av enkäterna

Två olika enkäter har skickats ut och sammanställts inom projektet, en till patienter och en annan till kontaktsjuksköterskor.

Resultatet av patientenkäten visar att kontaktsjuksköterskan har en viktig funktion, men att det finns områden som behöver stärkas gällande delaktighet och stöd till patienten. Tre områden som kan förbättras handlar om:

  • att erbjuda alla patienter en kontaktsjuksköterska,
  • att upprätta Min vårdplan tillsammans med patienten,
  • att skapa rutiner för när och hur aktiva överlämningar ska ske.

Enkäten som skickades till kontaktsjuksköterskor inom de aktuella diagnoserna, hade syftet att undersöka vilka behov som finns. I resultatet framkom bland annat att arbete med Min vårdplan, aktiva överlämningar och strukturerade behovsbedömningar är områden som kontaktsjuksköterskorna anser behöver utvecklas vidare. Kontaktssjuksköterskans roll bör utvecklas så att hen kan arbeta utifrån kontaktsjuksköterskans uppdrag. Det är viktigt för att nå målet, att alla patienter ska erbjudas en jämlik vård oavsett diagnos eller var man bor.

För detaljerade resultat från enkätundersökningarna, kontakta projektledaren.

Projektledning

Samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen och projektledare för det tvååriga projektet är Helena Strömqvist vid RCC Norr.

I nära samarbete med sjukvårdsregionala processledare, kontaktsjuksköterskor och andra funktioner, ska den samordnande kontaksjuksköterskan initiera och leda utvecklingsarbetet inom projektet.