Samordnande kontaktsjuksköterska inom urologi

Under 2020 startade RCC Norr och RCC Stockholm-Gotland ett gemensamt tvåårigt projekt. Det handlade om att införa en samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen. De diagnoser som omfattades av projektet var peniscancer, testikelcancer, njurcancer, urinblåse- och urinvägscancer samt prostatacancer.

Syfte

Syftet med en samordnande kontaktsjuksköterska var att utifrån patientens perspektiv skapa ett bättre vårdflöde och en sammanhållen vårdkedja, samt att identifiera och utjämna de skillnader som finns mellan regionerna.

Om projektet

  • Digitala nätverksträffar för kontaktsjuksköterskor genomfördes.
  • Samordnande kontaktsjuksköterska deltog vid processmöten i respektive diagnosgrupp för informationsutbyte och dialog.
  • Patientprocesserna inom respektive diagnosgrupp kartlades.
  • En patientenkät om patienters erfarenheter av stöd och bemötande i cancervården, skickades ut och sammanställdes.
  • En enkät till kontaktsjuksköterskor skickades ut och sammanställdes.

Resultat av enkäterna

Två enkätundersökningar har genomförts inom projektet, en med patienter och en enkät för kontaktsjuksköterskor.

Resultatet av patientenkäten visade att kontaktsjuksköterskan har en viktig funktion, men att det fanns områden som behövde stärkas gällande delaktighet och stöd till patienten. Tre områden som kunde förbättras handlade om:

  • att erbjuda alla patienter en kontaktsjuksköterska,
  • att upprätta Min vårdplan tillsammans med patienten,
  • att skapa rutiner för när och hur aktiva överlämningar ska ske.

Enkäten som skickades till kontaktsjuksköterskor inom de aktuella diagnoserna, hade syftet att undersöka vilka behov som fanns. I resultatet framkom bland annat att arbete med Min vårdplan, aktiva överlämningar och strukturerade behovsbedömningar är områden som kontaktsjuksköterskorna ansåg behövde utvecklas vidare. Kontaktssjuksköterskans roll borde utvecklas så att hen kan arbeta utifrån kontaktsjuksköterskans uppdrag. Det är viktigt för att kunna nå målet, att alla patienter ska erbjudas en jämlik vård oavsett diagnos eller var man bor.

För detaljerade resultat från enkätundersökningarna, kontakta projektledaren.

Projektledning

Samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen och projektledare för det tvååriga projektet var Helena Strömqvist vid RCC Norr.

Projektet genomfördes i nära samarbete med sjukvårdsregionala processledare, kontaktsjuksköterskor och andra funktioner inom cancervården.