Samordnande kontaktsjuksköterska inom urologi

Under 2020 startar RCC Norr och RCC Stockholm-Gotland ett gemensamt tvåårigt projekt. Det handlar om att införa en samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen.

Syftet med en samordnande kontaktsjuksköterska är att utifrån patientens perspektiv skapa ett bättre vårdflöde och en sammanhållen vårdkedja, samt att identifiera och utjämna de skillnader som finns mellan regionerna.

I nära samarbete med regionala processledare, kontaktsjuksköterskor och andra för projektet lämpliga funktioner, ska den samordnande kontaksjuksköterskan initiera och leda utvecklingsarbetet inom projektet.

Projektets inledningsfas innebär att:

  • En patientenkät skickas ut och sammanställs för att undersöka patienters erfarenheter av stöd och bemötande i cancervården.
  • Samordnande kontaktsjuksköterska deltar vid processmöten i respektive diagnosgrupp för informationsutbyte och dialog.
  • Patientprocesserna inom respektive diagnosgrupp kartläggs.

Tvåårigt projekt

Samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer i norr och projektledare för det tvååriga projektet är Helena Strömqvist vid RCC Norr. De diagnoser som omfattas av projektet är peniscancer, testikelcancer, njurcancer, urinblåse- och urinvägscancer samt prostatacancer.

Helena Strömqvist kommer att kontakta berörda verksamheter för att planera in träffar under hösten 2020. Vid dessa träffar presenteras insamlade data från enkäter och processkartläggningen. Detta kommer sedan att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. *

Hon deltar gärna även i ordinarie processmöten eller nätverksträffar. Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Helena Strömqvist.

* Med anledning av Covid-19 kan planeringen komma att påverkas.