Sjukvårdsregionala arbetsgrupper

I de sjukvårdsregionala arbetsgrupperna ingår representanter från alla Norrlandsregioner. Arbetsgrupperna kan vara diagnosrelaterade eller omfatta särskilda kunskapsområden. Grupperna ska vara multidisciplinära och multiprofessionella. De regionala representanterna i arbetsgrupperna utses av linjeorganisationen i respektive region.

Uppdrag

De regionala representanterna ansvarar för att:

  • representera sin region i arbetsgruppen,
  • tillsammans med gruppen bidra till sjukvårdsregional utveckling och ta fram de planer och gemensamma rutiner som gruppen bedömer som lämpliga för området,
  • vid behov bilda en lokal arbetsgrupp i sin egen region,
  • bistå den egna regionen med underlag för regionens handlingsplan för att nå målen i den sjukvårdsregionala cancerplanen, inom arbetsgruppens område,
  • medverka i uppföljningen av sjukvårdsregionens arbete inom arbetsgruppens område,
  • bistå den egna regionen vid implementering av utarbetade handlingsplaner och gemensamma rutiner inom området.