Råd inom RCC Norr

Inom RCC Norr finns ett patient- och närståenderåd samt ett forskningsråd.

Patient- och närståenderådet

består av representanter för olika patientföreningar. I rådet ingår även en kontaktsjuksköterska. Patientrådet driver frågor, som man ser som generellt viktiga ur ett patient- och närståendeperspektiv, och har en direkt dialog med RCC Norrs ledning.

RCC Norrs patient- och närståenderåd

Forskningsrådet

har som huvudsaklig uppgift att identifiera faktorer som försvårar utvecklingen av cancerforskningen i norra sjukvårdsregionen samt identifiera orsaker och utforma åtgärder för att avhjälpa dessa hinder. För det praktiska genomförandet av åtgärderna ansvarar RCC Norrs forskningssamordnare.

Forskning i norra sjukvårdsregionen