Screening för cancer räddar liv

Sidan publicerades 10 april 2019

Vid Norra Regionens Cancerdag i april, uppmärksammades några av de screeningverksamheter som finns eller ska starta inom cancerområdet. Att genom screening regelbundet utföra tester och undersökningar i olika grupper av till synes friska människor, är en viktig del i arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka cancer.

Kollage-screening-cancerdagen

En av talarna vid Cancerdagen var Håkan Olsson, kirurg vid Norrlands universitetssjukhus, som berättade om hur regionerna nu planerar för att införa allmän tarmcancerscreening i Sverige. Målet är att kunna hitta tumörer i ett tidigt stadium, och redan innan patienten känner av några symtom.

Idag finns vetenskaplig evidens för att screening för tarmcancer leder till minskad dödlighet och att 300 liv årligen skulle kunna räddas i Sverige. Enligt Socialstyrelsen skulle det bli lönsam både för sjukvården och samhället.

Inom EU har 20 länder redan infört eller är på väg att införa allmän tarmcancerscreening och beslutet om att börja med det också i Sverige, är taget i de flesta av regionerna.

Förebygg livmoderhalscancer

Lena Silfverdal

Gynekologen Lena Silfverdal är processledare för livmoderhalscancerprevention vid RCC Norr. Hon poängterade att täckningsgraden för cellprovtagning i Sverige aldrig varit högre. Samtidigt har andra faktorer gjort att antalet fall av livmoderhalscancer ökat något.

Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV), som är mycket vanligt förekommande. Omkring 8 procent av alla kvinnor som testas bär på HPV, men infektionerna läker oftast ut av sig själv, inom ett par år.

— Utan HPV blir det ingen livmoderhalscancer, säger Lena Silfverdal. 

Hon tycker det viktigaste nu är att norra sjukvårdsregionen följer Socialstyrelsens rekommendationer och så snart som möjligt övergår till HPV-baserad screening primärt. Alla Norrlandsregionerna planerar också för detta, men har olika tidsplaner.

RCC Norrs patient- och närståenderåd berättar

Under Cancerdagen berättade företrädare från RCC Norrs patient- och närståenderåd (bilden ovan), om hur patientföreningarna arbetar för människor ska förstå hur viktigt det är att delta i olika screeningundersökningar — eftersom kunskap räddar liv.

Organiserad prostatatestning

Sist ut att hålla ett föredrag under temat Screening var Johan Styrke, urolog och processledare för prostatacancer inom RCC Norr. Han berättade att omkring 23 000 män årligen PSA-testas i norra sjukvårdsregionen. Socialstyrelsen har sagt nej till screening för prostatacancer, men rekommenderar regionerna att organisera PSA-testningen på ett bättre sätt.

2018 fick RCC i uppdrag av socialdepartementet att kartlägga den PSA-testning som redan görs i landet och beskriva vad det skulle kunna innebära, om sjukvården skickade ut samma information om PSA till alla män mellan 50 och 74 år och i samband med detta erbjöd ett PSA-test. 

Johan Styrke har gjort denna kartläggning för hela norra sjukvårdsregionen. Baserat på tidigare studier uppskattas att 37 patienter årligen skulle undvika död i prostatacancer och leva i genomsnitt åtta år längre, om organiserad PSA-testning infördes.

RCC Norrs styrgrupp har beslutat att inom ett pilotprojekt ta fram ett förslag på hur prostatacancertestning i detalj kan organiseras för en mindre grupp av män. Ett bredinförande är inte möjligt i dagsläget, på grund av kapacitetsbrist. 

— Fördelar med att börja i liten skala är att norra regionen hinner utvärderar olika tilläggstester och det nationella datasystem som är under uppbyggnad, säger Johan Styrke (bilden nedan).

Johan Styrke