Ny cancerplan för norra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 17 juni 2022

Den 15 juni fastställde Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) en ny cancerplan för 2022–2024. Samtidigt fastställdes de handlingsplaner där regionerna beskriver hur de utifrån sina egna förutsättningar ska arbeta för att nå målen i sjukvårdsregionens gemensamma cancerplan.

Den nya planen är betydligt kortare än tidigare cancerplaner, som har omfattat hundratals diagnosspecifika mål och upplevts svåra att överblicka.

Anna -Lena Sunesson– Det är viktigt att ha en bred förankring och förståelse för cancerplanen, för att vi gemensamt ska kunna utveckla cancervården inom norra sjukvårdsregionen och möta de stora utmaningar som finns, säger Anna-Lena Sunesson som är enhetschef vid RCC Norr.

Eftersom cancervården ständigt utvecklas lyfts flera nya områden. Bland annat inför regionerna tarmcancerscreening och organiserad prostatacancertestning. Digital Min vårdplan ska erbjudas inom de cancerdiagnoser där Min vårdplan är införd. Det pågår också mycket arbete för att stärka barncancervården.

Cancerplanen som grund

Den sjukvårdsregionala cancerplanen utgår från de utmaningar som finns i norra sjukvårdsregionen. Den utgör grunden för arbetet med förebyggande insatser, cancervård samt utbildning, kompetensförsörjning och forskning under den kommande treårsperioden.

Utgångspunkten för planen är den nationella cancerstrategin och den nationella inriktning som landets sex RCC gemensamt har formulerat i Vägen framåt. Norra sjukvårdsregionens vision för RCC Norr, Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd, är alltid en ledstjärna för arbetet.

Anna-Lena Sunesson– Nu arbetar vi framåt enligt den nya planen, både sjukvårdsregiongemensamt inom RCC Norr och inom varje region, som arbetar utifrån sin egen handlingsplan, säger Anna-Lena Sunesson som presenterade den nya cancerplanen för Förbundsdirektionen.

Cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2022–2024

Så här togs cancerplanen fram

Inom RCC Norr finns sjukvårdsregionala processarbetsgrupper som har utarbetat diagnos- och områdesspecifika planer för den kommande treårsperioden. Utifrån dessa har både gemensamma områden och ett antal mer diagnosspecifika mål lyfts fram i den sjukvårdsregionala cancerplanen.

Förslag till cancerplan har diskuterats i processledargruppen, det regionala programområdet (RPO) för cancersjukdomar, RCC Norrs patient- och närståenderåd samt i RCC Norrs styrgrupp.

Planen har justerats efter synpunkter från alla dessa grupper innan den i december godkändes av Förbundsdirektionen för NRF för utskick till regionerna i norr. Alla regioner har sedan utarbetat handlingsplaner som tillsammans med cancerplanen fastställdes av Förbundsdirektionen.