Nyheter

Nyheter från RCC Norr
Samverkan
Ny webbutbildning i palliativ vård för läkare

Nu släpps en webbutbildning i palliativ vård för alla läkare och läkarstuderande. Utbildningen ska bidra till ökad vårdkvalitet och höjd kompetens inom den palliativa vården.

Samverkan
Uppdaterat nationellt vårdprogram och SVF för huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud-halscancer har nu reviderats och samtidigt har SVF för huvud-halscancer uppdaterats. I denna revision har en del förändringar införts, flera är sådana som successivt genomförts i den kliniska vardagen sedan föregående revision av vårdprogrammet 2019.

Samverkan
Nu finns en Min vårdplan i 1177 för alla med cancerdiagnos

Fler patienter får nu tillgång till verktyget Min vårdplan i 1177, oavsett cancerdiagnos. Det görs möjligt genom nya diagnosövergripande Min vårdplan i cancervården. Verktyget riktar sig främst till patienter med diagnoser där det ännu inte tagits fram en vårdplan.

Samverkan
Satsning på patientinformation i regimbiblioteket – Nu finns översättningar till engelska och arabiska

Sedan 2018 finns patientinformation kopplad till alla regimer i regimbiblioteket. Nu finns patientinformationen även tillgänglig på andra språk än svenska. Regimbiblioteket har i dagsläget översatt över 500 patientinformationer till engelska och 250 till arabiska.

Samverkan
Rekordstort intresse för det uppdaterade vårdprogrammet för cancerrehabilitering

Intresset för lanseringen av det uppdaterade vårdprogrammet för cancerrehabilitering är rekordstort. Närmare 700 personer har anmält sig till webbinariet den 27 november där bland annat uppdateringarna i vårdprogrammet kommer att presenteras närmare.

Samverkan
Varje år får cirka 530 kvinnor livmoderhalscancer – Sverige satsar på att bli fritt från livmoderhalscancer till 2027

En nationell kampanj som uppmanar till att ”ta sticket mot HPV” är i full gång i samtliga regioner med målet att utrota livmoderhalscancer. Kvinnor födda 1994–1999 erbjuds gratis vaccin mot och samtidig provtagning av det virus som orsakar sjukdomen, humant papillomvirus (HPV). Regionala cancercentrum publicerar nu data som visar aktuella framsteg i respektive region.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

I dag går tre nationella vårdprogram, ett standardiserat vårdförlopp och två Min vårdplan för cancer ut på remiss.

Samverkan
Nytt avstamp i satsningen för en jämlik cancerrehabilitering

Ett nytt, uppdaterat vårdprogram för cancerrehabilitering är nu tillgängligt. Det nya vårdprogrammet satsar på en tydlig definition av cancerrehabilitering och ett strukturerat arbetssätt för att förbättra rehabiliteringsprocessen och möjliggöra en mer jämlik cancerrehabilitering i hela landet.

Samverkan
”Att utvärdera och kontinuerligt förbättra kunskapsstöden är centralt”

Det välbesökta och uppskattade nationella regimbiblioteket för cancerläkemedel är under ständig förbättring. Att utvärdera och samla in önskemål från användarna är en viktig del i utvecklingen av kunskapsstödet, menar AnnSofie Fyhr, verksamhetutvecklare vid RCC Syd.

Norr
Unikt samarbete mellan regioner lyfter testning av prostatacancer i Norrland

I Norrland får varje år ca 1 000 män prostatacancer, enligt siffror från NORDCAN. Män riskerar att komma för sent till utredning vid misstanke av sjukdomen. Testning av prostatacancer ökar chansen till tidig upptäckt och kan leda till att fler hinner behandlas i tid. Unikt samarbete mellan regionerna i norr visar på stort lyft för testning av prostatacancer.

Samverkan
Organiserad prostatacancertestning i Sverige – en lägesbild

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos män och tidig upptäckt är avgörande för framgångsrik behandling. I Sveriges regioner pågår just nu flera projekt för att utvärdera organiserad prostatacancertestning.

Samverkan
RCC presenterar en ny cancerpreventionsplan för 2024-2030

Enligt WHO går 30-50 procent av alla cancerfall att förebygga. RCC har regeringens uppdrag att bidra i det folkhälsopolitiska arbetet för förbättrade levnadsvanor. Cancerpreventionsplanen visar vägen för hur RCC ska bidra till ett minskat insjuknande i cancer, minska de omotiverade skillnaderna i insjuknade och utfall av cancer samt till förbättrad hälsa vid och efter cancersjukdom.

Samverkan
Flera vinster med task-shifting under SVF-utredning

Standardiserade vårdförlopp (SVF) kan användas som ett verktyg för att mäta och analysera verksamheten. På Karolinska Universitetssjukhusets mottagning Övre Buk, har ett försök med kontaktsjuksköterskeledda nybesök under utredning av två cancerformer – esofagus och ventrikel – genomförts. Genom att jobba med processerna och byta ut en kirurg mot en kontaktsjuksköterska har flera tydliga kvalitets- och effektivitetsvinster kunnat iakttas.

Norr
Ny vidareutbildning inom mammografi

I slutet av januari 2024 startar en helt ny uppdragsutbildning inom bröstcancerdiagnostik vid Lunds universitet. Anmälan öppnar i december och RCC Norr finansierar en kursplats per region i norr under den första utbildningsomgången.

Samverkan
Prognosinstrumentet för hudmelanom – ett viktigt digitalt verktyg för att beräkna sjukdomsspecifik överlevnad

Prognosinstrumentet för hudmelanom har uppdaterats och finns nu tillgängligt på engelska och kan även laddas ner som en app vilket gör verktyget mer lättillgängligt.

Samverkan
Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

På lungmottagningen vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna har man lyckats väl med att implementera Min vårdplan lungcancer i sitt arbete. Sedan slutet av juni 2022 har merparten av patienterna med misstänkt lungcancer fått tillgång till Min vårdplan via 1177.

Samverkan
Ny sammanställning: KVÅ koderna för dig som är kontaktsjuksköterska

Nu finns en ny sammanställning av användbara KVÅ-koder till uppdraget som kontaktsjuksköterska, framtaget av Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor.

Samverkan
Min vårdplan njurcancer lanseras

Varje år får cirka 1 300 personer i Sverige en njurcancerdiagnos. Med Min vårdplan njurcancer får de nu på ett samlat ställe tillgång till generell och individanpassad information, filmer om behandlingar samt möjlighet till direktkontakt med vården under hela vårdkedjan.

Norr
Pauspromenad – fysisk aktivitet för personer med cancer i norr

För att uppmuntra till fysisk aktivitet för personer med cancer startar en ny digital tipsrunda vid flera sjukhus i Norrland.

Norr
Alla regioner i norr når inklusionsmålet med god marginal

–  Det är glädjande att se att alla regioner i norra sjukvårdsregionen för första gången klarar inklusionsmålet på 70 procent med god marginal, säger Ove Andrén, samordnare för standardiserade vårdförlopp (SVF) vid Regionalt cancercentrum norr.