RCC Norrs vision och mål

RCC Norr och Norrlandsregionerna har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Målet är att färre ska insjukna i cancer och att fler ska leva längre, med en bättre livskvalitet. Alla invånare i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen ska ha tillgång till bästa möjliga cancervård.

RCC Norr har fyra hörnstenar som är centrala för att förverkliga visionen:

 • Att i alla sammanhang ha patientens fokus.
 • Att arbeta för optimal kommunikation mellan olika vårdgivare och mellan vårdgivare och patient.
 • Att arbeta med evidensbaserad kunskap och god kvalitet.
 • Att stärka forskning och innovation.

RCC Norr ska förbättra cancervården genom att:

 • knyta samman och ta tillvara alla kompetenser cancervården,
 • verka för korta ledtider, god kvalitet och effektivt teknikutnyttjande inom varje vårdprocess,
 • verka för jämlik vård,
 • verka för att vården ska ha patientfokus och ökat patientinflytande,
 • bedriva ett lärandestyrt systematiskt förbättringsarbete,
 • främja forskning med hög kvalitet, tydlig klinisk förankring och patientnytta,
 • stödja vårdens utveckling genom ny kunskap om den individinriktade cancervårdens effekter och nytta för patienten,
 • erfarenheter och utveckling från norra sjukvårdsregionen inom RCC Norrs profilområde ”cancervård i glesbygd” kan tas tillvara i hela landet.