RCC:s regionala cancerdag 2017

RCC Norrs regionala cancerdag gick av stapeln i Umeå den 6 april, med ett 130-tal deltagare från hela norra regionen. Mycket av fokus låg på standardiserade vårdförlopp (SVF) och primärvårdens viktiga roll i den nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården.

Intressanta föredrag och bikupediskussioner avlöste varandra. Patientrepresentanter deltog under flera av programpunkterna och dagens moderator var Peter Löthman, hälso- och sjukvårdsdirektör i region Västernorrland.

Ulf Grönlund inledde med att berätta om sina erfarenheter som patient med blodcancer.

– Jag är ett levande bevis på att vården fungerar, säger han.

Att få i sig mat var jättejobbigt. Ulf blev besviken när mattallriken kom in, eftersom allt var hoprört på tallriken. 

– Det skulle vara en fördel om maten låg separat och man fick plocka det man ville. Vad en patient kan äta är högst individuellt, men några smaksensationer är man inte intresserad av, säger han med eftertryck.

Under sin sjukdomstid hade Ulf Grönlund alltid ett telefonnummer att ringa eller möjlighet att bli uppringd inom några timmar och han kände sig hela tiden väldigt trygg.

Maria Sandberg är kontaktsjuksköterska och processledare för bröstcancer inom RCC Norr.

Enligt SVF ska utredningstiden för bröstcancer ligga på max 28 dagar och det fanns till en början tvivel om hur detta skulle kunna vara möjligt. Idag har omkring 500 patienter med bröstcancer genomgått SVF i Västerbotten. En andel på drygt 60 procent fick påbörja behandling inom 28 dagar.

Fördelarna med SVF är att cancervården har fått en gemensam nationell struktur och en tydlighet om vilka symtom som gäller vid välgrundad misstanke. Men framför allt har SVF inneburit en kortare tid av ovisshet och oro för patienten.

– Vi siktar mot stjärnorna och vi har kommit en bit på väg, i iallafall nått helikopterplattan, avrundar Maria Sandberg.

Biträdande verksamhetschef vid RCC Norr, Anna-Lena Sunesson presenterade resultat från den PREM-undersökning som genomförs om patienters upplevelser av SVF. Representanter från patient- och närståenderådet kommenterade vad de tycker är viktigt att tänka på.

Patienten har rätt att informeras och vill veta att man utreds för cancer och varför utredningen går fort.

Deltagarna fick veta mer om tjock- och ändtarmscancerpatienters väg in i cancervården genom allmänspecialisten Catharina Ingvarssons presentation om en forskningstudie i ämnet. Chatarina ingår i en arbetsgrupp inom RCC Norr som ska förbättra patientens väg in i cancervården, en väg som oftast går genom primärvården.

Lena Carlsson, länsverksamhetschef för bland annat onkologi och patologi i Västernorrland, talade om hur man i regionen arbetar för att förbättra flödet inom patologin, som är en av grundbultarna inom hela cancervården.

– Det är helt fantastisk hur flödena för patologin har förbättrats genom SVF. Vi jobbar smartare helt enkelt och farhågorna har kommit på skam, säger Lena Carlsson.

Processledaren för cancerrehabilitering, Katja Vuollet Carlsson berättade om cancerrehabilitering i allmänhet och det kommande vårdprogrammet i synnerhet.

– För att kunna möta patienterna behov behöver teamet arbeta tillsammans. Det gäller att ge rätt insatser, på rätt nivå, av rätt profession.

En av deltagarna menade att sjukvården kan göra mycket inom cancerrehabiliteringen, men att vi också måste börja tala om att ”utbilda” alla i att vara en medmänniska.

Gunilla Gunnarsson, nationell cancersamordnare, beskrev vad som händer nationellt inom RCC. Hon påminde om att satsningen på kortare väntetider meddelades samtidigt som de regionala cancerdagarna i Umeå, för tre år sedan.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström har bjudit in till tre rådslag under 2017 för att diskutera cancervård och cancerstrategins framtid. 

Gunilla Gunnarsson uppmanar alla som vill att lämna synpunkter inför rådslagen, via e- postadressen: s.framtidenscancervard@regeringskansliet.se

Jörn Schneede från läkemedelscentrumtalade om nationellt och regionalt arbete och den ordnade processen för snabbt och jämlikt införande av nya läkemedel, där en stor andel används i cancerbehandling.

Birgitta Lindh, onkolog vid cancercentrum berättade om att Norrlands universitetssjukhus blivit ett av fyra nationella centrum för kurativt syftande radiokemoterapi vid analcancer.

Mellan åren 2015–2017 har Nus haft 30 fall av analcancer för kurativ behandling från norra regionen. Ännu har ingen patient kommit från övriga landet.

– Verksamheten fanns redan; det gäller bara att kunna ta emot några fler, säger Birgitta Lindh om etableringen.

Dagens sista anförande, av Ulrika Norén Nyström, medicinsk chef vid barnonkologen, handlade om nuläget och framtiden för svensk barncancervård.

Utvecklingen har verkligen gått framåt. På 60-talet var dödligheten för barn med cancer 95 procent och barnen vårdades på olika avdelningar. Under 70-talet tillskapades den första läkartjänsten för barncancervård. Diagnostik och behandling centraliserades.

Ulrika Norén Nyström konstaterade att barncancer är ovanligt men ofta kommer i akuta, snabbväxande former. Det är omkring 340 barn som årligen drabbas i Sverige; hjärntumörer och leukemier är vanligast.

– Vi har gått från en dödlig sjukdom till en livshotande sjukdom med bot för de flesta. 80 procent överlever och blir vuxna, men kampen går vidare, säger Ulrika Norén Nyström.

Den regionala cancerdagen avslutades med en uppmaning till deltagarna om att inkomma med förslag till nästa RCC-dag. Välkommen tillbaka den 19 april. Tack för i år.

Under den regionala cancerdagen hölls också en workshop om primärvårdens viktiga roll för satsningen på standardiserade vårdförlopp.