Regional dag om forskning

Den andra regionala cancerdagen ägnades helt åt forskning och var ett samarrangemang mellan RCC Norr och Umeå universitet. Tretton forskare presenterade resultat och pågående studier inom många varierande ämnesområden. Såväl kliniska studier och patientnära forskning som mer grundläggande molekylärbiologisk forskning presenterades.

Ulf Gunnarsson inledde med att berätta om pågående studier kring stomibesvär hos patienter, vilket är vanlig efter tarmcanceroperationer. Bråck är ett vanligt problem. En ultraljudsbaserad metod för att på ett skonsamt sätt identifiera stomibesvär och orsakerna till dem har utvecklats. Man studerar även metoder för att förbygga och åtgärda bråck.

Sofie Degerman redogjorde för studier av prognostiska markörer för akut lymfatisk leukemi, som är den vanligaste cancerformen hos barn. Markörerna kan bli en hjälp för att bedöma vilken behandling som ska ges, så att den inte blir tuffare än nödvändigt.

Thomas Borén berättade om magsårsbakterien Helicobacter pylori, som ökar risken för mag- och tarmcancer. Bakterien har en stor förmåga att anpassa sig till miljön i magen. Samtidigt tycks den skydda barn mot att utveckla astma och allergi. Den ökade cancerrisken gör dock att patienter med bakterien bör antibiotikabehandlas, åtminstone när man når vuxen ålder.

Sara Lilliehorn berättade om vilken betydelse bröstcancer kan ha i olika livssammanhang, utifrån sitt avhandlingsarbete i ämnet byggd på intervjuer med kvinnor drabbade av bröstcancer. Bröstcancern förändrade kvinnornas livsomständigheter på olika sätt. De beskrev bland annat hur vården genom att förmedla att det finns en ”hjälpande plan” att knyta an till kan hjälpa dem både genom sjukdomsperioden och i livet efteråt.