Regionala cancerdagar med glädjande besked

För tredje året i rad anordnade RCC Norr regionala cancerdagar. Den första dagen innehöll information och dialog angående arbetet med att förbättra cancervården i regionen. Patientföreträdare och medarbetare i cancervården från hela regionen möttes för att lyssna på föredrag och delta i diskussioner. Som på beställning, mitt under dagen, kom regeringens förslag om att satsa två miljarder kronor för att korta väntetiderna inom cancervården.

Glädjen var påtaglig sedan det under eftermiddagen plingat till i den nationella cancersamordnaren, Gunilla Gunnarssons mobil och hon kunde berätta om regeringens föreslagna satsning på 500 miljoner kronor om året under åren 2015-2018. En satsning som även oppositionen senare lovat fullfölja.

Årets RCC-dag, som hölls i början av april, var den tredje i ordningen. Owe Persson, patientrådets ordförande, var moderator för dagen och välkomnade de 120 deltagarna till en innehållsrik dag.

Gunilla Gunnarsson, som bland annat arbetat som onkolog, innan hon blev nationell cancersamordnare och ordförande för RCC i samverkan, inledde med att berätta vad som är på gång nationellt inom RCC.

– Vi har hittat 168 punkter där det skett förbättringar. Men vi har mycket kvar att göra. Både staten och patienter undrar varför det är så långa väntetider. Ett problem är att det ofta är svårt att mäta, eftersom väntetiden innan remiss från hälsocentralen sällan finns med.

– Vi måste hitta fler angreppsätt. Jag tror att ni i norr är förebilder, ni jobbar bra tillsammans. För att nå resultat krävs en aktiv linjeorganisation och samverkan mellan regioner och landsting.

Stolt över tarmstudie

– När det gäller prevention och tidig diagnostik tycker jag vi ska vara stolta över att den nationella tarmscreeningstudien är i gång. 18 av 21 landsting och regioner är med och successivt kommer den säkert att bli nationell.

Hon konstaterade också att man tagit principbeslut när det gäller de nationella vårdprogrammen. De är en viktig grund för en god och jämlik vård i hela landet och utarbetade vårdprogram finns nu för allt fler cancerdiagnoser.

Vad gäller uppföljning och registerstöd berättade hon om det pågående pilotförsöket om förbättrad utdata, patientöversikt och beslutstöd för njurcancer. Det görs genom samverkan med kvalitetsregistret för njurcancer, cancerregistret och registerplattformen INCA.

Viktigt att professionen kommer till beslut

Hon poängterade också hur viktigt det är att professionen lyckas enas när det gäller nivåstruktureringen, vem som ska göra vad.

När det gäller förbättringspunkten forskning menar Gunilla Gunnarsson att det är ett svårt område.

– Vi borde ha en nationell forskningsportal och koppla ihop registren för att kunna följa upp alla som fått ett visst läkemedel. Det finns ett pilotprojekt inom lungcancer. I juni kommer en slutrapport av arbetsgruppen. Dessutom håller RCC på att bygga upp en nationell databas för kliniska studier, där ett pilotprojekt pågår norra regionen.

Förbättringar inom patologi på gång

Inom patologiområdet har, som tidigare konstaterats, de flesta landsting bemanningsproblem.

– Lösningen är att jobba mer i nätverk och med digital patologi. En förstudie har gjorts men det är mycket som måste falla på plats inom bland annat it och juridik. Ett projekt om kvalitetsutveckling inom patologi har också startats.

Gunilla Gunnarsson avslutade med att konstatera att de största förbättringar som hittills åstadkommit ligger inom de patientcentrerade områdena; patientmedverkan, kontaktsjuksköterskor och multidisciplinära konferenser, MDK.

Forskningsdag med många medverkande

Den andra regionala cancerdagen arrangerade RCC Norr tillsammans med Umeå universitet och dagen var vigd åt forskning som pågår i regionen. Tolv forskare berättade för de 140 deltagarna om aktuella forskningsprojekt inom cancerområdet. Postersessionen hade lockat många doktorander att visa sina pågående arbeten och det blev livliga diskussioner vid postrarna.

Uppskattade dagar som återkommer

Utvärderingen av de regionala cancerdagarna visar att deltagarna tycker att de är värdefulla. Mötet mellan vårdens medarbetare och patientföreträdare uppskattas av alla, och forskningsdagen ger goda möjligheter att knyta nya kontakter för framtida samarbeten. Nästa års regionala cancerdagar hålls i Umeå den 16-17 april 2015.