Välbesökt cancerforskningsdag

Drygt 150 personer från den norra sjukvårdsregionen deltog i Cancerforskningsdagen den 19 april. Dagen arrangerades för första gången men arrangörerna, medicinska fakulteten vid Umeå universitet och Regionalt cancercentrum Norr, planerar att gör den till ett återkommande arrangemang.

Syftet med dagen är, förutom utbyte av erfarenheter och kunskaper, att stimulera forskningssamarbeten inom regionen, med det långsiktiga målet att förbättra cancervården.

Cancerforskningsdagen inleddes av Tufve Nyholm, samordnare för klinisk cancerforskning på RCC Norr, som bland annat underströk vikten av att få ett närmare samarbete mellan prekliniker och den kliniska forskningen.

Forskaren Pernilla Wikström berättade om medicinska fakultetens initiativ om ett cancertema inom forskarutbildningen. Något som fakulteten menar både kommer att öka kvaliteten på studierna och studenternas konkurrensförmåga. Hon berättade också om planerna att utveckla forskaraspirantprogrammet till en cancerforskarskola.

U-can – en växande biobank

Richard Palmqvist presenterade projektet U-can som är ett av de strategiska forskningsområden som regeringen utsåg 2008.

U-CAN samlar in och organiserar prov som tas från patienter före, under och efter cancerbehandling vid kolorektalcancer, hematologiska maligniteter, prostatacancer, hjärntumörer och neuroendokrina tumörer. Kompletterande material som enkäter och röntgenbilder samlas också in.

– Målet är att kunna göra longitudinella studier från första diagnos och genom olika steg av sjukdomen. Vi vill hitta svar på frågor som till exempel vad som karaktäriserar patienter som svara eller inte svarar på behandling och hitta mekanismer som skapar resistens mot behandling.

Sedan det första patientprovet i oktober 2012 innehåller biobanken nu prover och information från 3 846 patienter. Den största andelen är prostatapatienter. Nya grupper som lung-, äggstocks- och bröstcancer är också på väg in i biobanken. Eftersom fokus legat på insamling så har ännu inte så många studier startats.

– Tanken är att det ska vara lätt för forskare att ta del av prover och data. U-can är ingen isolerad ö, vi ingår i ett sammanhang och vårt material kan även kombineras med andra register och biobanker. Det finns bra möjligheter till nya samarbeten, menar Richard Palmqvist.

Ris och ros

Dagen avslutades med en paneldiskussion om hur man skapar högkvalitativ cancerforskning.

En summering av debatten ger vid hand att mycket är bra, framförallt lyftes den Medicinska biobanken och alla register fram som värdefulla. Bengt Hallberg lanserade ett förslag om ett cancerforskningscentrum där alla forskare samlades i samma hus och fikarum.

Flera andra var inne på liknade idéer och talade om ökad närhet och samarbeten. Ett problem som lyftes var att den externa rekryteringen, och framförallt den internationella rekryteringen, är svag.

Jonas Appelberg efterlyste en ökad tillämpning av forskningsresultat i vården och fler forskningsprojekt i Västernorrland.

Vikten av kliniska prövningar togs också upp och där var enigheten stor om att alla fyra landsting måste uppträda som en region, för att patientunderlaget ska bli tillräckligt stort. Klinisk behandlingsforskning i Norrland, KBN, nämnde som ett lovvärt initiativ. KBN ska vara en plattform för behandlingsstudier i Norra regionen, men det poängterades att den som vill ta del av den också måste finansiera sin del av kostnaderna.

Ett annat problem som diskuterades var att det ofta inte finns tid för klinisk forskning. Eftersom bemanningen på klinikerna precis täcker vårdbehovet. Forskning måste vara en integrerad del av den kliniska verksamheten

I debatten deltog förutom de redan nämnda även Pernilla Wikström, Beatrice Melin, Mikael Johansson, Lena Karlsson, Elisabet Karlsson och Göran Larsson.

Närmare två och en halv timme av dagen var avsatt för en posterutställning med omkring 35 postrar. Många passade på att ta del av och diskutera den forskning som presenterades.