Norra regionens strategi för cancervården

Sidan publicerades 11 juni 2019

En ny strategisk regional cancerplan är framtagen och finns nu publicerad på RCC Norrs webbplats. Utifrån cancerplanen har sedan de fyra Norrlandsregionerna formulerat handlingsplaner för att beskriva hur respektive region avser förverkliga cancerplanens intentioner.

Nina Fållbäck Svensson

– Medborgarna i norra Sverige kan känna sig trygga med att vi har en mycket väl fungerande organisation för cancervården.

Det säger Nina Fållbäck Svensson som är förbundsdirektör i Norra sjukvårdsregionförbundet och ordförande i RCC Norrs styrgrupp. Hon är glad över det engagemang som regionerna visar i arbetet med att ta fram handlingsplanerna för cancervården.

– Det är glädjande att planerna är samstämmiga och går helt i linje med hela sjukvårdsregionens vision, om en likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland, säger Nina Fållbäck Svensson.

Tydliga strategier behövs, eftersom svensk cancervård står inför stora utmaningar. Befolkningen blir allt äldre, vilket innebär att fler människor hinner få en cancerdiagnos under sin livstid. Samtidigt gör avancerade och effektiva cancerbehandlingar att många också överlever.

– Det faktum att alltfler lever med sin cancer, ställer stora krav på sjukvården, inte minst på cancerrehabilitering och palliativ vård, säger Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef på Regionalt cancercentrum norr (RCC).

Prioriterade områden

Den sjukvårdsregionala cancerplanen tar upp en rad områden som behöver prioriteras och förbättras, för att cancervården ska bli bättre rustad att möta både nuvarande och framtida utmaningar. Ett av målen är att alla patienter med cancer i norra regionen, ska erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska, med ett tydligt uppdrag.

Ett annat prioriterat område är förebyggande arbete och tidig upptäckt av cancer. Enligt Socialstyrelsen beräknas 30 procent av all cancer bero på livsstilsfaktorer, som exempelvis rökning, alkohol, ohälsosam kost, över­vikt och stillasittande.

Ett tredje område som betonas är en väl fungerade diagnostik, som är en grundförutsättning för en hög kvalitet i cancervården och för att ledtiderna inom de standardiserade vårdförloppen (SVF) ska kunna hållas.

Anna-Lena Sunesson

Cancerplanen konstaterar att kunskapsutvecklingen inom cancervården går mycket snabbt. Nya metoder inom utredning och behandling introduceras kontinuerligt, genom de nationella vårdprogrammen. Att följa med i utvecklingen, innebär ofta omprioriteringar och behov av ökade resurser.

– Brist på specialistläkare och sjuksköterskor är ett stort problem och att lösa kompetensförsörjningen är avgörande för att en god cancervård ska kunna erbjudas i framtiden, säger Anna-Lena Sunesson.

Regional cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2019–2021

Fakta om Regional cancerplan 2019-2021

Norrlandsregionerna och Regionalt cancercentrum Norr har en gemensam vision, Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. Visionen syftar till att alla invånare i norra regionen ska ha tillgång till bästa möjliga cancervård.

Norra sjukvårdsregionens cancerplan lägger grunden för att visionen ska bli verklighet. Cancerplanen omfattar hela vårdprocessen, från cancerprevention och tidig upptäckt, över diagnostik, behandling och rehabilitering, till palliativ vård.

Patientens ställning i vården, kompetensförsörjning och digitalisering redovisas separat, liksom kunskapsstyrning och forskning. Planen avslutas med ett avsnitt om nivåstruktu­rering.

 

För mer information kontakta:
Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef RCC Norr, 070-397 70 81