Första uppföljningen av den sjukvårdsregionala cancerplanen

Sidan publicerades 9 december 2019

En första uppföljning har gjorts av norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2019–2021. Den visar på en fortsatt positiv utveckling av cancervården inom många områden, men även att bristen på kompetens och andra resurser försvårar att nå uppsatta mål, främst när det gäller väntetider. Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet godkände uppföljningen den 4 december 2019.

Dokumentet innehåller dels en uppföljning av de mål som regionerna har formulerat i sina handlingsplaner för den sjukvårdsregionala cancerplanen, utifrån övergripande prioriterade områden. Nuläget i respektive region har redovisats. Områdena har även kommenterats av RCC Norrs sjukvårdsregionala processarbetsgrupper. Uppföljningen redovisar även de sjukvårdsregiongemensamma målnivåer för de olika vårdprocesserna som finns angivna i cancerplanen.

Uppföljning av sjukvårdsregional cancerplan 2019–2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Övergripande uppföljning av cancervården i norra sjukvårdsregionen

Patientens ställning

 • De flesta cancerpatienter diskuteras på multidisciplinära konferenser (MDK). Det ger goda förutsättningar för jämlik vård.
 • De flesta patienterna med cancer erbjuds en kontakt­sjuk­sköter­ska.
 • Flertalet cancerpatienter får en skriftlig individuell vårdplan, Min vårdplan, och införandet av dessa vårdplaner fortsätter i sjukvårdsregionen.

Standardiserade vårdförlopp

 • Den nationella satsningen för att minska väntetiderna i cancervården, genom införande av standardiserade vårdförlopp (SVF), har fortsatt även under 2019.
 • SVF har medfört nya arbets­sätt och en utökad samverkan, såväl mellan olika delar av vården som mellan regionerna.
 • Generellt beskrivs in­föran­det av SVF som positivt.
 • I varje Norrlandsregion finns ett diagnostiskt centrum som utreder patienter med allvarliga ospecifika symtom, som kan bero på cancer.
 • Bristande resurser gällande operationer och vårdplatser bidrar till att uppsatta ledtider inom SVF, ofta inte kan hållas.
 • Regeringens mål för SVF-satsningen är att 70 procent av alla nya cancerfall inom aktuella diagnoser, år 2020 ska utredas via ett SVF och 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respek­tive vårdförlopp inom utsatta maximala tidsgränser.
 • 70-procentmålet har i stort sett uppnåtts under 2019, i några av regionerna inom norra sjukvårds­regionen, medan några regioner ligger längre från målet. Samtliga regioner i norr ligger liksom riket i övrigt långt under 80-procentmålet.
 • Kvalitetssäk­rings­arbete inom SVF pågår för att få till stånd en enhetlig registrering med tillförlitliga data. Fortfarande återstår arbete för att kunna jämföra väntetider mellan olika regioner.

Screening och organiserad testning

 • För livmoder­hals­cancer har ingen av regionerna i norr ännu infört HPV-baserad primärscreening enligt det nya nationella vårdprogrammet. Alla regioner arbetar för att införa screeningmetoden under 2020.
 • Arbete pågår i samtliga regioner för att under 2020 påbörja införandet av allmän screening av tjock- och ändtarmscancer.
 • Sjukvårdsregionens vilje­in­rikt­ning är att införa organiserad prostata­cancertestning. Planering pågår för att så snart som möjligt påbörja organiserad prostatacancertestning för en mindre grupp av män.

Palliativ vård 

 • Flera kvalitetsparametrar som följs inom den palliativa vården har försämrats under perioden. Registre­ringen i svenska palliativregistret har fort­satt att minska.
 • Utbudet av specialiserad palliativ vård i sjukvårdsregionen är fortsatt ojämlikt.
 • Antalet medarbetare inom kommuner och regioner som har ge­nom­gått RCC Norrs webbutbild­ning i allmän palliativ vård, ökar lång­samt.

Kompetensförsörjning

 • Kompetensförsörjningssituationen inom sjukvårdsregionens cancervård är svår inom många områden. Påtagliga brister finns sedan flera år inom patologi, bild- och funktionsmedicin och onkologi, men även inom flera andra specialiteter såsom urologi.
 • Inom flera diagnosprocesser i cancervården finns ett uttalat behov av fler ST-tjänster för att möta dagens kompetens­försörjningsproblem och kommande pensionsavgångar.
 • Sjukvårdsregionala samverkansprojekt inom patologi och bild- och funktionsmedicin bidrar till att optimera resurser­na inom dessa områden.
 • Den onkologiska kompetensen är fortfarande ojämnt fördelad i sjukvårdsregionen, med onkolog­kliniker enbart i regionerna Väster­bot­ten och Väster­norrland.
 • Mycket förbättringsarbete pågår för optimerat kompetens­nytt­jande, med bland annat överföring av arbets­uppgifter mellan yrkeskategorier.

Ny organisation för kunskapsstyrning

En ny kunskapsstyrningsorganisation för sjukvården, med så kallade programområden, är under uppbyggnad i Sverige. RCC i samverkan utgör nationellt programområde (NPO) för cancer. I norr utgör det sjukvårds­regionala chefssamrådet för cancervården det regionala programområdet (RPO) för cancer. Norra sjukvårdsregionen har ett vilande värdskap för NPO Cancer.
 

För mer information om uppföljningen av cancerplanen, kontakta: Anna-Lena Sunesson, chef RCC Norr tfn 090-785 70 81