Statistiker följer upp cancervården i norr

Sidan publicerades 3 oktober 2018

Vid RCC Norr arbetar flera statistiker med att ta fram rapporter med statistik från de kvalitetsregister som finns inom cancerområdet. En gång om året publiceras även en diagnosövergripande uppföljning av kvalitetsregistren, gällande patienter i norra regionen. Nu finns årets rapport publicerad på cancercentrum.se.

I rapporten presenteras de täckningsgrader som registren uppnått, det vill säga hur stor andel av patienterna med cancer som registrerats i respektive kvalitetsregister för en viss diagnos.  En annan sak som redovisas med hjälp av kvalitetsregistren är hur väl vården fungerar i regionen, baserat på tidigare utvalda diagnosspecifika mål, i den regionala utvecklingsplanen för cancervården.

Ove BjörUppföljningsrapporten sammanställs av Ove Björ, som är statistiker vid Regionalt cancercentrum norr.

–Vården vill kunna förbättra sig inom ett antal områden och kunna mäta om det verkligen blir en förbättring, bland annat med hjälp av kvalitetsregistren, berättar Ove Björ.

Olika målindikationer finns satta för de flesta cancerdiagnoserna och kvalitetsregistren är alltså ett bra verktyg för att kunna mäta om målen uppnås. Statistikernas uppgift är att visa hur det går, med hjälp av olika presentationsverktyg.

Ove berättar att alla mål i den regionala utvecklingsplanen inte går att mäta med hjälp av kvalitetsregisterdata, men de mål som kan mätas i kvalitetsregistren mynnar ut i den nu aktuella uppföljningen för åren 2016–2017.

Siffror att lita på

Täckningsgraden är väldigt viktig för att kunna bedöma kvaliteten på de siffror som redovisas för uppsatta mål. Ju sämre täckningsgrad, desto sämre blir tillförlitligheten. För att visa hur säkra siffrorna är, presenteras därför målindikationerna tillsammans med täckningsgraden för respektive register.

Ibland tar det lång tid att registrera patienter i kvalitetsregistren. Det resulterar i en eftersläpning och statistiken blir då mindre aktuell. Ju snabbare uppgifterna kommer in i registren, ju snabbare kan man agera inom cancervården.

Anna-Lena Sunesson

RCC Norrs uppföljningsrapport kan vara en ”väckarklocka” för verksamheter, där registreringen inte fungerar fullt ut.

Det säger Anna-Lena Sunesson, som är verksamhetschef vid RCC Norr.

Hon understryker hur viktigt det är att verksamheterna inom cancervården inrapporterar sina patienter till kvalitetsregistren. Om vissa sjukhus inte sköter registreringen, blir det svårt att dra slutsatser utifrån de uppsatta målen.

Förbättrad cancervård

–Över tid kan vi se att vissa saker blir bättre. Alltfler patienter diskuteras vid multidisciplinär konferens, vilket är en vanlig målindikator, och alltfler får en kontaktsjuksköterska, berättar Ove Björ.

–Väntetiderna är däremot fortfarande ett problem som verkar vara svårt att komma tillrätta med.

Idag görs uppföljningsrapporten diagnosvis och ned till sjukhusnivå. En önskan för framtiden är att göra den mer flexibel så att man kan få en överblick över alla diagnoser, inom ett visst sjukhus i regionen.

Uppföljningsrapporten är ett av underlagen för en samlad uppföljning av den övergripande regionala utvecklingsplanen som finns för cancervården i norra regionen. Dokumenten har som gemensamt syfte att stärka och förbättra cancervården i norr.

Uppföljningsrapport kvalitetsregister RCC Norr 2016–2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)