Regionala cancerdagar i norr

Sidan publicerades 23 april 2018

RCC Norrs regionala cancerdagar gick av stapeln den 19 april och arrangerades detta år i Humanisthuset på Umeå universitet. Moderator för dag 1 var Mats Brännström, förbundsdirektör för Norrlandstingens regionförbund, som tillsammans med RCC-chefen Anna-Lena Sunesson hälsade välkommen till konferensen.

PublikFörste talare ut var kirurgen Bengt Wallner som berättade om hur man arbetar med standardiserade vårdförlopp (SVF) inom processen för matstrups- och magsäckscancer. Sedan starten har 200 personer gått igenom det aktuella vårdförloppet. Väntetiderna blev först kortare, för att sedan öka något under vårvintern 2018. Bristen på sjuksköterskor och vårdplatser påverkade patientflödet.

Under dagen fick deltagarna möta flera patientrepresentanter. Thomas och Kicki Lundmark berättade om sina erfarenheter som patient respektive närstående. Thomas fick tydlig och konkret information under hela sjukdomstiden. – Personalen var mycket uppmuntrande och kirurgen var med från början till slut, vilket ingav en trygghet.

Som närstående ville Kicki ge rådet att aldrig sluta prata, om allt som sker när någon närstående drabbas av cancer. – Jag är inte bara Thomas stöd; han är också mitt.

Tänk SVF

Hans Boberg, distriktsläkare i Jämtland, berättade om arbetet med SVF inom primärvården. Hans råd till andra distriktsläkare är att använda forum med hög läsfrekvens för att nå ut på rätt sätt, samt att alltid ha patientfokus. Nu tänker man SVF i det dagliga arbetet och utgår från det som är bäst för patienten.

Hans Boberg tycker det är tråkigt att primärvården har en stämpel av att vara otillgänglig. – Det är en oerhörd kraft i en primärvård som fungerar.

VLL patientrådGöran Hugosson, projektledare för SVF i Västerbotten medverkade tillsammans med det lokala patient- och närståenderådet, som han tycker är en stor tillgång i SVF-arbetet.

– Våra möten kan vara tuffa och utmanande. Patienter tycker inte alltid det vi tror att de tycker, men vi har ett öppet samtalsklimat, sade Hugosson.

Annika DeråsNystartade Koordinatorscenter i Östersund presenterades av samordnaren för centret, Annika Derås. Målsättningen är att det ska var en remissinstans för alla SVF i Jämtland. – Vi kan och ska arbeta smartare och använda kompetensen på rätt sätt, sade Annika Derås.

Läkaren Anna Rosén gav en grundläggande lektion i genetik och berättade om hur en cancergenetisk utredning kan gå till. Omkring tio procent av all cancer har en bakomliggande ärftlig faktor. Om en sådan faktor upptäcks är det viktigt att sprida information om detta inom familjen.

Regionala Cancerdagar 2018

Alexandra Andersson (mitten) har egna erfarenheter av att vara bärare av bröstcancergenen BRCA1. Hon lät testa sig till följd av att hennes mamma tidigare har diagnosticerats med spridd äggstockscancer och bar på samma gen. – Att veta är en förmån. Nu kan jag gå på mina kontroller och göra förebyggande operationer, sade Alexandra. – Kunskap räddar liv och kan förebygga många cancersjukdomar.

Cancerrehabilitering

Katja Vuollet Carlsson är processledare för cancerrehabilitering inom RCC Norr. Hon och kollega Per Fransson har under året genomfört projektet Rehabspåret för att främja strukturerade bedömningar av patienters rehabiliteringsbehov. Att arbeta på ett strukturerat sätt är en förutsättning för att cancerrehabiliteringen ska fungera i praktiken.

Caroline och Carola

Under tema Barn som närstående talade specialpedagog Caroline Tellhammar (t.v.) bland annat om de Syskonstödjare som finns vid Norrlands universitetssjukhus. Hon påminde också om att det finns många bra broschyrer och barnböcker om barn som närstående. En presentation av Hjältarnas hus i Umeå hölls av verksamhetschefen Carola Lestander (t.h.). Tanken är att huset ska kunna fungera som ett tillfälligt hem, där det friska kan stå i fokus, för familjer där ett barn har drabbats av långvarig sjukdom.

Nationellt perspektiv

Arvid Widenlou Normark är nationell kvalitetsregistersamordnare. Han var på plats för att berätta om hur data från de nationella kvalitetsregistren inom regionala cancercentrum kan användas interaktivt för att utveckla cancervården. Han menade att cancervården har goda förutsättningar att arbeta med kunskapsstöd som nationella kvalitetsregister och vårdprogram.Beatrice Melin

Siste talare som knöt ihop den regionala cancerdagen var Beatrice Melin, nationell cancersamordnare vid Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Hon beskrev ett ständigt förbättringsarbete på cancerområdet, där RCC är med och driver utvecklingen framåt. RCC behöver ha en bra dialog på alla nivåer.

– Vi ska vara generösa och dela med oss av våra idéer. Det är ju det bästa beröm man kan få, om någon tar ens idé, sade Beatrice Melin.

RCC Norr med Anna-Lena Sunesson i spetsen tackar alla deltagare och medverkande under årets regionala cancerdag. Den 20 maj anordnades också Cancerforskningens dag, i samarbete med Umeå universitet. Mer om den i en annan artikel.

Varmt välkommen till nästa års regionala cancerdagar, den 21–22 mars 2019.