Ny regional nivåstruktureringsplan fastställd

Sidan publicerades 19 oktober 2016

En ny regional nivåstruktureringsplan för cancervården i norra regionen är fastställd av förbundsdirektionen i Norrlandstingens regionförbund.

Cancervårdens kvalitet beror bland annat på vilka erfarenhet det finns i vårdteamet av kirurgiska ingrepp, medicinska behandlingar, radioterapi och rehabiliteringsinsatser. Nivåstrukturering inom cancervård innebär ofta att delar i vårdkedjan förläggs till en annan vårdenhet, inom eller utom det egna landstinget eller regionen.

 Man kan säga att nivåstrukturering är arbetsfördelning till rätt vårdnivå. Syftet är att få en tillräcklig koncentration, av både patienter som resurser, för att säkerställa en god och likvärdig vård, säger Anna-Lena Sunesson, biträdande verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum norr.

Koncentration och decentralisering

De verksamheter som särskilt kräver koncentration till färre enheter är avancerade ingrepp och terapier, ovanliga cancerformer och sådan behandling som kräver kostsam teknologi med särskild kompetens.

Nivåstrukturering kan även innebära en decentralisering av vissa åtgärder, för att dessa ska ske närmare patientens hemort. Inte minst gäller det uppföljning av medicinsk behandling och cancerrehabilitering, samt palliativa insatser.

Nivåstrukturering på lokal nivå

Den regionala nivåstruktureringsplanen innehåller en rad förändrings- och förbättringsförslag, men det är varje landsting och region som beslutar utifrån rådande förutsättningar och resurser om hur verksamheten organiseras på lokal nivå.

Generellt innebär ett ökat antal avancerade kirurgiska ingrepp vid Norrlands universitetssjukhus, ett ökat behov av operationsutrymme, avancerad anestesi och postoperativt vård på sjukhuset. Nivåstrukturering ska kunna omfatta alla berörda patienter i regionen; det är en förutsättning för jämlik vård.

Läs Regional nivåstruktureringsplan för cancervården i norra regionen 2016 – 2018

Mer om nivåstrukturering