Regional utvecklingsplan är grunden

Sidan publicerades 2 juni 2016

Nu har förbundsdirektionen för Norrlands regionförbund fastställt den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen för åren 2016 – 2018.

Utifrån denna utvecklingsplan har Norrlandstingen tagit fram handlingsplaner för cancervården. I handlingsplanerna beskrivs vilka prioriteringar och aktiviteter landstingen avser göra för att uppnå visionen om en likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

– Den regionala utvecklingsplanen är grunden för utvecklingen av cancervården i norra regionen och ett viktigt verktyg för att uppnå visionen, säger Anna-Lena Sunesson, biträdande verksamhetschef vid RCC Norr. 

Utvecklingsplanen utgår från de tio kriterier som ska känneteckna regionala cancercentrum och innehåller konkreta målnivåer för dessa kriterier. Diagnosspecifika målnivåer finns i planen för de vårdprocesser som vid ingången av 2015 hade tillsatta regionala processledare.

Dessa diagnosspecifika mål avser i stor utsträckning ledtider, samt specifika åtgärder inom utredning, behandling och rehabilitering, där de regionala processledarna och deras arbetsgrupper har bedömt att behovet av förbättringar är som störst.

Liksom i föregående plan är några målnivåer gemensamma för flera av diagnoserna och de områdena kvarstår som övergripande mål. Även cancerprevention och cancerrehabilitering lyfts som övergripande fokusområden.

Läs den regionala utvecklingplanen för cancervården i norr regionen, år 2016 – 2018