Centrum ska utreda allvarliga ospecifika symtom

Sidan publicerades 3 juni 2016

Tre av fyra Norrlandsting har beslutat att skapa diagnostiska centrum (DC), med uppgift att utreda patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer och i vissa fall cancersjukdom utan känd primärtumör. Detta sker som en del av den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Inom satsningen får varje landsting och region avgöra hur man ska arbeta med varje SVF för att korta väntetiderna i cancervården.

I norr var landstinget Västernorrland först ut med att etablera ett DC, placerat i Örnsköldsvik. Där finns läkare, sjuksköterska och en läkarsekreterare. För att mottagningen snabbt ska kunna handlägga remisser och minska väntetiden för patienten har sjuksköterskan alltid en telefon på fickan. Utredningen ska genomföras inom 1 – 2 dagar.

Vid DC i Örnsköldsvik räknar man med 130 – 150 remisser per år, de flesta från primärvården. Patienten kommer först till röntgen för undersökningar och får sedan träffa en kontaktsjuksköterska. Efter lunch hålls patientkonferens innan en läkarundersökning. Ibland kan kompletterande undersökningar behövas men målet är att patienten ska få svar från vården inom tre veckor efter utredning.

I Västerbotten ska ett DC startas upp till hösten. Placeringen är klar; det blir Lycksele lasarett som kommer att ansvara för utredningar av allvarliga ospecifika symtom. När verksamheten är igång beräknar landstinget att 100 – 200 patienter årligen kommer att utredas vid centret i Lycksele.

Region Jämtland Härjedalen planerar att starta ett DC under hösten 2016. DC läggs på medicinmottagningen vid Östersunds sjukhus och blir också remissmottagare för hematologiska SVF. På det sättet skapas en enda ingång för hela medicinområdet när det gäller allvarliga ospecifika symtom och cancer utan känd primärtumör. 

I Norrbottens läns landsting pågår en diskussion om samordning av cancerutredningar och intresset ökar för etablera ett DC. Inget datum är ännu bestämt men projektledaren för SVF i Norrbotten, Kristina Andersson, tror att ett beslut inte ligger alltför långt borta.

Sedan tidigare finns diagnostiska centrum vid sjukhusen i Kristianstad och Södertälje. Norrlandstingen har goda möjligheter att där hitta modeller och inspiration för etableringen av DC i de egna länen.

Mer information om standardiserade vårdförlopp

Vad är ett standardiserat vårdförlopp?

SVF är ett förutbestämt utredningsförlopp som beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen. Ett SVF omfattar tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling eller annat avslut av SVF.