Projekt gav bättre rehabilitering inom gyncancer

Sidan publicerades 14 april 2016

Säkra cancerrehabiliteringen, skapa fungerande arbetsformer för kontaktsjuksköterskor och införa ”Min vårdplan” i vårdprocessen för gynekologisk cancer i norra regionen. Det var tre av syftena med Carereprojektet.

Ulrika OttanderProjektet har pågått under två års tid, är nu avslutat och projektgruppen har lämnat sin slutrapport (länk).

Ulrika Ottander är en av tre projektledare och svarar här på tre frågor:

Vad är det viktigaste Carereprojektet uppnått?

– En mer sammanhållen vårdkedja mellan de olika sjukhusen med aktiva överlämningar. Alla patienter får "Min vårdplan" och den ser likadan ut oavsett var i regionen man bor. Vården har förändrats från att ha ett tekniskt/medicinskt fokus till att se vårdförloppet utifrån varje enskild patients behov. Rehabilitering har en mer självklar plats.

På vilket sätt kommer medarbetare inom gyncancer att ha nytta av Carereprojektet?

– Kontaktsjuksköterskan har förenklat sjukvårdens arbete. Ett kontaktnät mellan regionens kontaktsjuksköterskor har byggts upp och man har från ledningshåll förstått vikten och nödvändigheten av att prioritera detta.

Medarbetarna har fått ett strukturerat sätt att arbeta. Regiongemensamma rutiner och checklistor har gemensamt utarbetats. Teamarbete kring patienten gör att dubbelarbete undviks och att patientens behov bättre möts.

Vilken är den viktigaste lärdomen ni drar av projektet?

– Alla yrkeskategorier kring patienten måste vara involverade i ett utvecklingsarbete. För att nå ytterligare framgång behövs också en aktiv patientrepresentant och/eller anhörigrepresentant. Samverkan är resurssparande på lång sikt men på kort sikt krävs avsatt tid för gemensamt utvecklingsarbete.

Om man lyckas samla sig i ett regionsgemensamt projekt får man positiva effekter enbart genom att etablera ett nätverk. Kommunikationen mellan sjukhusen har avsevärt förbättrats tack vare projektet. Det krävs att det finns en projektledning som driver processen.

Projektgruppen för Carereprojektet:

Helena Bucht, lokal processledare cancerrehabilitering i NLL.

Katja Vuollet Carlsson, samordnande kontaktsjuksköterska och processledare cancerrehabilitering.

Ulrika Ottander, processledare gynekologisk cancer.

Maria Andersson, patientrepresentant.

Alexandra Andersson, närståenderepresentant.

Läs mer om Carereprojektet