34 nya initiativ för förbättringar inom cancervården i norr under 2024

Sidan publicerades 29 april 2024

RCC Norr har i år utlyst extra medel från regeringen för initiativ som syftar till att förbättra cancervården inom områdena bilddiagnostik, patologi, cancerrehabilitering och palliativ vård i norra sjukvårdsregionen. Av hittills totalt 49 ansökningar har RCC Norr beviljat medel till 34 projekt.

Regeringens särskilda nationella satsning på cancervården under 2024 med 220 miljoner kronor har bidragit till många och ambitiösa förbättringsförslag i hela landet. Varje RCC har tagit emot ansökningar och fördelar varsin del av medlen mellan initiativ i respektive sjukvårdsregion. RCC Norr har hittills fördelat nära 13,5 miljoner kronor på 34 projekt som syftar till att förbättra cancervården i norra sjukvårdsregionen.

Hanns Alm
Anna-Lena Sunesson.

Foto av Hans Alm

– Det är glädjande att det har kommit in många bra ansökningar från alla fyra regioner, trots att ansökningstiden varit rätt kort. Flera av ansökningarna är sjukvårdsregionövergripande, där man samarbetar över regiongränserna för att förbättra vården. Det finns fortfarande möjlighet att söka medel inom områdena bilddiagnostik, cancerrehabilitering och palliativ vård. För dessa områden har vi förlängt ansökningstiden till den 31 maj, säger Anna-Lena Sunesson, enhetschef för RCC Norr.

Initiativen inom områdena patologi och bilddiagnostik ska bland annat bidra till att öka tillgängligheten och förkorta ledtiderna. I norra sjukvårdsregionen har nio initiativ inom patologi och tio inom bilddiagnostik tilldelats medel. Bland dessa finns projekt för effektivare remisshantering, stärkt precisionsdiagnostik och införande av AI-stöd. Inom rehabilitering och palliativ vård har 15 initiativ valts ut. Flera avser behovsbedömningar och åtgärder inom cancerrehabilitering samt aktiviteter för att implementera nationella vårdprogram och vårdförlopp i palliativ vård.

Bedömningsprocessen har utgått från nationella kriterier som bland annat genomförbarhet och skalbarhet. Kriterierna har också stort fokus på den konkreta nyttan för patient, närstående och den enskilda kliniken men också för den regionala och samverkansregionala sjukvården. En arbetsgrupp med representation från alla fyra regioner har gjort en bedömning och förslag till fördelning av medlen. RCC Norrs styrgrupp har sedan fattat beslut om tilldelning. I styrgruppen ingår ordförande och vice ordförande för RCC Norrs patient- och närståenderåd.

När samtliga RCC:er har valt ut vilka sjukvårdsregionala initiativ som får medel ut den nationella satsningen inleds ett samarbete för att koppla samman initiativ nationellt, skapa större grepp och hitta synergier. RCC:s stöd till förbättringsarbete är en del i en långsiktig satsning. Regeringen har varit tydlig med att det här är det första året i en treårig satsning.

Ansök om medel till förbättringsarbete – sista ansökningsdag är 31 maj