Alla regioner i norr når inklusionsmålet med god marginal

Sidan publicerades 5 oktober 2023

–  Det är glädjande att se att alla regioner i norra sjukvårdsregionen för första gången klarar inklusionsmålet på 70 procent med god marginal, säger Ove Andrén, samordnare för standardiserade vårdförlopp (SVF) vid Regionalt cancercentrum norr.

Regionerna har i dagarna lämnat in delårsrapporter som redovisar arbetet med standardiserade vårdförlopp till Socialstyrelsen. Inklusionsmålet innebär att 70 procent av nya cancerfall ska utredas i ett standardiserat vårdförlopp. I norra sjukvårdsregionen klarar alla fyra regioner inklusionsmålet och inklusionen ligger nu i linje med rikssnittet på 83 procent.

–  Det visar att det processarbete som regionerna i norr har lagt ner det senaste året har gett resultat, säger Ove Andrén.

Flera regioner i norr har ökat inklusionen

Region Norrbotten nådde redan under 2022 upp till 70 procents inklusion och har nu ökat till 79 procent. Även Jämtland Härjedalen och Västernorrland har förbättrat sin inklusion med flera procentenheter och ligger betydligt över riksgenomsnittet.

– Det är jätteroligt att vi i Norrbotten förbättrat vår inklusion så markant. Våra medarbetare som sköter kodningen har gjort ett fantastiskt jobb, säger Denise Ahlqvist, cancersamordnare i Region Norrbotten.

Denise Ahlqvist, cancersamordnare i Region Norrbotten.I sin roll som cancersamordnare har Denise jobbat aktivt mot klinikerna, lyft vikten av att efterregistrera och påmint om slutdatum.

– Jag har också försökt hjälpa vissa klinker med exempelvis arbetssätt för uppstart av SVF:er. Många hör nu av sig om de har frågor. Kontakten med Norrlands universitetssjukhus i Umeå har också varit viktig eftersom vi remitterar dit, säger Denise Ahlqvist.

Arbetet fortsätter med de diagnoser som inte når målet

Inklusionen per region är ett genomsnitt och trots de fina siffrorna är det inte alla diagnoser som når målet. Det är främst de mindre SVF-diagnoserna som har problem med inklusionen, men vilka diagnoser som har problem varierar mellan regionerna och har olika orsaker.

–  Samtliga regioner i norr arbetar hårt med att förbättra flödena för de diagnoser som inte når upp till inklusionsmålet. Det är stor omsättning på den personal som jobbar med SVF. Därför planerar RCC Norr en utbildningsinsats med start våren 2024, säger Ove Andrén.

Fungerande samarbete med primärvården

Rapporten visar vidare att de flesta regioner i norr upplever att sjukhusvården har ett fungerande samarbete med primärvården, men att detta är skört på grund av den underbemanning som finns inom primärvården.

Ledtiderna har försämrats under 2023 i hela norra sjukvårdsregionen. Den största orsaken till det är personalbrist som leder till brist på vårdplatser och operationsresurser och därmed långa väntetider för kirurgiska ingrepp. Denise Ahlqvist vid Region Norrbotten kommer inte att luta sig tillbaka.

– Det gäller att hela tiden vara på. För oss är nästa mål är att se över ledtiderna och se vad det går att göra åt dem och om det finns koppling till kodning även i det fallet, säger Denise Ahlqvist.

Om standardiserade vårdförlopp (SVF)

Syftet med SVF-arbetet är att patienterna ska få en strukturerad utredning som är jämlik över hela landet. Det gör att patienterna kan känna sig trygga och välinformerade, och det blir också ett verktyg att analysera till exempel väntetider för patienterna.

Läs mer om redovisningen av standardiserade vårdförlopp