Livsstil och cancer ‒ tema på sjukvårdsregional cancerkonferens

Sidan publicerades 26 april 2021

RCC Norrs digitala sjukvårdsregionala cancerdag gick av stapeln den 22 april med ett 80-tal deltagare. Nina Fållbäck-Svensson, förbundsdirektör vid Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) var dagens moderator.

Nina Fållbäck SvenssonHon började med att beskriva vad som sker med det vilande värdskap som norra sjukvårdsregionen har för det nationella programområdet (NPO) för cancersjukdomar, inom det nya kunskapsstyrningssystem som håller på att byggas upp för svensk sjukvård.

Jeanette Bäcklund och Maria SandbergJeanette Bäcklund, Maria Sandberg och Victoria Nilsson, kontaktsjuksköterskor vid kirurgcentrum i Västerbotten, berättade om hur de arbetar med sina patienter och Min vårdplan bröstcancer via 1177.

Genom Min vårdplan får patienten kvalitetsgranskad information och det bli enklare att kommunicera med vården.

‒ Det är ett fantastiskt verktyg och den största förändringen som har skett under mina 20 år som kontaktsjuksköterska, säger Maria Sandberg.

Det aktuella läget inom screening för bröst-, livmoderhals- och tarmcancer samt för organiserad prostatacancertestning redogjordes av Ove Andrén, medicinskt sakkunnig vid RCC Norr. Under våren pågår en utredning kring organiserad prostatacancertestning i norra sjukvårdsregionen och testningen beräknas kunna starta under 2022.

Dagens nästa föreläsning handlade om cancerrisker i arbetsmiljön och hölls av Martin Andersson, som är överläkare och docent vid arbets- och miljömedicin, Region Västerbotten. Han berättade att radon orsakar 500 lungcancerfall per år, varav 50 patienter aldrig varit tobaksrökare. Vården bör därför fråga patienter om yrke och om vilken miljö man mestadels vistas i.

Livsstil och cancerAnna Rosén

Tema för cancerdagens eftermiddag var Livsstil och cancer. Anna Rosén, överläkare vid folkhälsoenheten och cancergenetisk mottagning, föreläste om levnadsvanor och cancerrisk.

Hälso- och sjukvården har ett ansvar att informera om ökad cancerrisk och om hur våra levnadsvanor påverkar oss; 28 procent av alla cancerfall i Sverige går att förebygga genom en förändrad livsstil. Det motsvarar 15 000 nya cancerfall per år.

‒ De flesta är positiva till att diskutera sina levnadsvanor med en läkare eller annan vårdpersonal. Om en person ska göra en livsstilsändring, behövs motivation och yttre stöd, säger Anna Rosén.

Katja FallKatja Fall, epidemiolog och professor vid Örebro universitet höll ett föredrag om stress och cancer. Hon menade att i de fall som stress kan kopplas till ökad risk att drabbas av cancer, hör det sannolikt mest ihop med hur stressen påverkar personens övriga levnadsvanor.

Nya data antyder dock att det på lång sikt kan finnas en koppling mellan psykisk stress och överlevnad hos patienter med vissa tumörformer. Katja Fall visade även att själva cancerbeskedet innebär en ökad stress för många patienter.

Kathrin WodeDagens tre övriga föreläsningar handlade om alternativmedicin, komplementär och integrativ medicin (KIM). Kathrin Wode, överläkare och verksamhetsutvecklare vid RCC Stockholm-Gotland talade om KIM vid cancer - användning, evidens och säkerhet.

‒ En tredjedel av cancerpatienterna använder alternativmedicin, oberoende av vad professionen tycker och det finns en förväntan på oss inom cancervården att vi borde kunna svara på frågor kring ämnet, säger Kathrin Wode.

Johanna Hök Nordberg, apotekare verksam vid Karolinska Institutet och RCC Stockholm-Gotland, höll ett föredrag om vilken reglering och evidens som finns kring växtbaserade läkemedel och kosttillskott. Hon betonade att samtal med patienter om alternativ och komplementär medicin kan öppna upp för vidare samtal om levnadsvanor.

Jenny-Ann Brodin Danell, docent i sociologi vid Umeå universitet berättade om framväxten av KIM som forskningsfält. Integrativ onkologi är ett växande forskningsområde med över 7 000 publikationer 1968‒2018.

Föreläsarna från eftermiddagen deltog även i en avslutande diskussion, tillsammans med representanter från RCC Norrs patient- och närståenderåd (PNR). Ordförande i PNR, Alexandra Andersson ville uppmuntra personalen inom cancervården att våga tala om alternativ och komplementär medicin med patienterna.

‒ En patient griper efter varje halmstrå, men vågar kanske inte berätta vilka medel och preparat man använder, säger Alexandra Andersson.

Vid cancerdagens avslutning konstaterades att prevention hänger ihop med rehabilitering. Det cancerförebyggande arbetet borde börja redan när babyn ligger i mammas mage och vara en naturlig del av den övriga hälso- och sjukvården, under hela livet, liksom BVC och skolhälsan finns för barn och ungdomar.

Tack till er alla som deltog och/eller medverkade vid norra sjukvårdsregionens cancerdag 2021.