Arbeta för rökfri strålbehandling

Sidan publicerades 7 september 2020

Det finns en hel del forskning som stödjer att patienter med cancer bör sluta röka inför strålbehandlingen. Det förbättrar effekten och förebygger komplikationer. Att sluta röka minskar också risken att insjukna i en ny form av cancer eller andra rökrelaterade sjukdomar. Idag kan ett sextiotal olika diagnoser kopplas till tobaksrökning.

2017 startade RCC Norr och folkhälsoenheten i Region Västerbotten, ett pilotprojekt för rökfri strålbehandling vid Norrlands universitetssjukhus (Nus), i samarbete med personalen vid strålningsenheten.Ywonne Wiklund och Senada Hajdarevic

Projektledare var Senada Hajdarevic (t.h.), RCC:s processledare för cancerprevention och Ywonne Wiklund (t.v.), ansvarig för tobaksprevention i Region Västerbotten. De ville pröva om rökfrihet vid strålbehandling kan främjas genom att personalen får ett bättre stöd i att informera om hur rökning påverkar effekten av strålbehandlingen.

Många patienter vill gärna ha frågor om rökning – men utan att skuldbeläggas. I en tidigare genomförd enkät fick patienter uppge om de inför behandlingen hade fått frågan om de rökte. Minst en tredjedel av patienterna uppgav att de aldrig fått den frågan.

Våga ställa frågor om rökning

Personalen inom strålningsenheten hade i en undersökning, innan projektet startade, uttryckt ett behov av mer kunskap om tobak, samt om sambandet mellan rökning, strålning och cancer.

– Personalen är duktiga på att ge råd och har kunskap, men vill inte skuldbelägga och upplever det ibland svårt att veta på vilket sätt man borde fråga patienten om rökning, säger Senada Hajdarevic.

Ett viktigt mål med projektet var att stötta personalen så att man i större utsträckning skulle fråga patienter om deras rökvanor.

– Vi ville att all personal skulle känna sig trygga med att rutinmässigt ställa frågan om rökning, och även känna till vart de skulle hänvisa patienter som önskar stöd för att sluta, säger Ywonne Wiklund.

Insatser vid strålenheten

Utifrån personalens önskemål och tillsammans med redan engagerade kollegor på kliniken, planerades olika utbildningsinsatser kring tobaksfrågan. Det handlade om korta enkla föredrag vid arbetsplatsträffar, eftersom man ville att insatserna inte skulle ta någon extra tid.

– Nyckeln till det hela var att vi jobbade tillsammans med personalen utifrån deras uttryckta behov och att det var kollegor som informerade, säger Senada Hajdarevic.

Det togs fram informationsblad som skickas hem med alla kallelser och en rollup till väntrummet om vikten av att vara rökfri i samband med strålning. Informationsbladet sattes upp som en påminnelse vid alla strålningsapparaterna.  

– Samarbete och dialog med personal och chefer, för att få ta del av deras synpunkter, har varit mycket värdefullt, säger Ywonne Wiklund.

Rökstopp – en del av behandlingen

Projektet följdes upp med en enkät i personalgruppen. Uppföljningen visar att många i personalgruppen känner sig mer rustade och tryggare i att fråga patienterna kring rökning. Samtidigt önskas tydliga direktiv från verksamhetsledningen. Att fråga om tobaksvanor måste finnas med i verksamhetens riktlinjer och vara en del av ansvaret, för all personal som träffar patienter. Det framkom dock att rutinerna för hur patienterna informeras och remitteras, fortfarande inte är helt tydliga för alla.

Ywonne Wiklund– När det kommer in ny personal eller vikarier uttrycker personalen att information om arbetet med rökfri strålbehandling borde ingå i arbetsplatsintroduktionen, menar Ywonne.

Utifrån den evidens som finns tycker projektledarna att en paus i rökningen bör ses som en viktig del av behandlingen och att det är viktigt att följa upp och fråga om rökning genom hela vårdkedjan. I de uppföljande intervjuerna uttrycker personalen att de behöver stötta och påminna varandra så att det inte bara blir några få som driver frågan.

– Vården är skyldig att presentera fakta och evidens och erbjuda stöd på patientens villkor, men det är patienten själv som beslutar om att söka hjälp för sitt tobaksbruk, säger Senada.

Projektledarna vill understryka att alla som behöver, får vård och behandling, oavsett om man röker eller inte. Cancerbehandling kan inte vänta. Däremot vill man öka medvetenheten kring alla vinster som finns med rökfrihet under behandlingen. Det har stor betydelse både för individen och för sjukvården i stort.

– En rökfri strålbehandling skulle innebära bättre behandlingsresultat och färre komplikationer för patienterna och även en minskad belastning på sjukvården. Då krävs rutiner för att fråga patienten om tobaksbruk, för regelbunden uppdatering till personalen och en tobaksavvänjningsresurs, till exempel en tobakspreventiv mottagning på sjukhuset, säger Ywonne Wiklund.

RCC Norr fortsätter att stötta en rökfri strålbehandling och planen är nu att sprida arbetssättet i hela norra sjukvårdsregionen.

Mer om rökavvänjning

Region Västerbotten erbjuder tobaksavvänjning, enskilt och i grupp. Idag finns också ett nytt digitalt verktyg via 1177.se som heter Min nikotinfria resa. Sluta-röka-linjen finns tillgänglig för alla.

Hjälp att sluta med tobak (1177)

Min nikotinfria resa

Sluta-röka-linjen

Rökfri – en tjänst för att sluta röka

Cigaretter

Bild från umo.se