Nyheter

Norr
Goda levnadsvanor kan förebygga cancer

Med befolkningstillväxt och ökad medellivslängd, ökar också antalet personer som drabbas av cancer. Under de senaste 20 åren har antalet cancerfall årligen ökat med 2 procent bland kvinnor och med 2,4 procent bland män. År 2040 kommer 630 000 personer i Sverige ha fått en cancerdiagnos under de senaste tio åren – vilket är en fördubbling jämfört med idag. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) skulle 30 procent av all cancer kunna förebyggas genom olika åtgärder, som exempelvis att inte röka, vara fysiskt aktiv och sunda matvanor.

Samverkan
Ny nationell kvalitetsrapport för KML

Ny nationell kvalitetsrapport för KML (2016) är nu publicerad på cancercentrum.se.

Norr
Uppskattad nätverksträff för diagnostiska centrum

Landstinget Västernorrland (LVN) inbjöd till nätverksträff för samtliga diagnostiska centrum i norra sjukvårdsregionen. Vid detta första möte bildades ett nätverk för diagnostiska centrum, med stöd av Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr).

Norr
Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

I det senaste nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om webbutbildning i palliativ vård, patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp, nya vårdprogram och om vad som händer i september.

Samverkan
2018 års SVF nu på remiss

Remissversioner av de vårdförlopp som ska införas under 2018 är nu publicerade. Synpunkter kan lämnas fram till och med den 8 oktober.

Samverkan
SVF-utredda patienter positiva och engagerade

I satsningen på att korta väntetiderna i cancervården ingår att följa upp hur patienterna upplever att utredas enligt standardiserat vårdförlopp. I ett enkätformulär ombes patienterna rapportera in sina erfarenheter av kontakten med vården. Resultaten från första kvartalet 2017 visar nu att fler patienter besvarar enkäten och att 87 procent av de som svarat har ett positivt helhetsintryck av vården.

Norr
Uppdaterad webbutbildning i allmän palliativ vård

RCC Norrs webbutbildning i allmän palliativ vård i livets slutskede har uppdaterats och finns tillgänglig för alla vårdanställda inom landsting, kommun och privat vårdverksamhet.

Samverkan
Sju nationella vårdprogram på remiss

Idag går sju nationella vårdprogram ut på remiss till verksamheter och landsting. Bland dem finns till exempel det första vårdprogrammet för skelett- och mjukdelssarkom.