Regiondag om cancerrehabilitering

Sidan publicerades 20 oktober 2017

I maj 2017 godkändes det reviderade nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Det innehåller en rad aspekter som behöver anpassas och förankras, både regionalt och lokalt. Vårdprogrammets rekommendationer speglar vårdprogramgruppens uppfattning, mot bakgrund av vetenskaplig evidens och samlad svensk erfarenhet.

Den 18 oktober anordnade RCC Norr den första regionala dagen för all profession som arbetar inom cancerrehabilitering. Syftet med mötet var att sprida rekommendationerna från vårdprogrammet och skapa nätverk för samverkan.

Föreläsningar om cancerrehabilitering, ur olika professioners synvinklar, avlöste varandra under dagen.

– Cancerrehabilitering handlar om att hitta ett sätt att leva med sin cancersjukdom och göra livet så bra som möjligt. Sjukvårdens uppgift är att guida patienten genom den processen, sade kontaktsjuksköterskan Anna-Karin Edlund.

Det är viktigt att cancersjukvården har ett rehabiliterande förhållningssätt och kan göra strukturerade bedömningar av patientens behov och sätta in åtgärder som sedan följs upp.

Individuella behov av cancerrehabilitering

Enligt det nationella vårdprogrammet bör cancerrehabiliteringen bygga på jämlik vård för alla patienter med cancer. Men man ska komma ihåg att inte alla patienter behöver specifik cancerrehabilitering; många klarar sig själva med exempelvis stöd av närstående. Det gäller att utforma rutiner i vårdprocessen så rehabiliteringsresurserna används på bästa sätt.

Frågor som uppmärksammades under dagen:

Vårdprogrammet fokuserar på behov under onkologisk behandling; vad händer efter avslutad behandling?

Kontinuitet och en fast vårdkontakt är viktigt för patientens trygghetskänsla.

Hur kan cancerrehabiliteringen organiseras på lokal och regional nivå?

Hur tar vi upp existentiella frågor?

Läs mer i nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering 2017