Det är aldrig för sent!

Sidan publicerades 18 oktober 2017

Det är aldrig för sent att börja röra på sig och det är aldrig för sent att sluta röka. Det var budskapen när RCC Norrs cancerpreventionsgrupper för fysisk aktivitet och tobak inbjöd till en eftermiddag om sunda levnadsvanor som en del av sekundärprevention och rehabilitering.

Anna JohnssonDagens första inbjudna talare var Anna Johnsson som är verksam vid Skånes universitetssjukhus. Hon är doktorand inom cancerepidemiologi och onkologi, men också anställd i träningsprojektet PhysCan.

– Fysisk aktivitet har många hälsovinster, medan inaktivitet är direkt skadligt, menade Anna Johnsson.  – Stillasittande är vår tids rökning och en fristående riskfaktor för cancer.

Under en cancerbehandling kan patienten genom att vara fysiskt aktiv, minska biverkningarna och öka behandlingstoleransen. Tröttheten och smärtan kan också bli mindre påtagliga. Den fysiska aktiviteten måste dock anpassas till individens vana och förmåga.

Tobak och cancerbehandling

Sara Wirén, ST-läkare på Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus, föreläste om tobak och cancerbehandling. I mötet med patienter för hon ofta samtal kring olika livsstilsfaktorer och hon tycker att det är viktigt att sjukvården ställer frågor kring tobaksbruk – lika viktigt som medicin.

Det kan dock finnas en allmän rädsla för att skuldbelägga patienten. Tidsbrist eller att professionen helt enkelt glömmer, är andra orsaker till att frågorna uteblir.

En annan viktig sak är att informera patienten om hur tobak negativt kan påverka cancerbehandlingen.

– Där det finns en tobakspreventiv mottagning borde den nyttjas mer av cancervården, sade Sara Wirén.

Ur patientens perspektiv

Elisabet Wiklund (t.v.) och Charlotte Bygdemo-Toytziaridis deltog från RCC Norrs patient- och närståenderåd. Eftermiddagen avslutandes med en öppen diskussion där både patientföreträdare och föreläsare medverkade.

Det blev tydligt att patienter gärna vill bli tillfrågade om levnadsvanor, men utan att bli skuldbelagda. Personalen å sin sida är rädda för att skuldbelägga och ibland osäkra på vilket stöd, t.ex. tobaksavvänjning, som finns att erbjuda till patienten.