Nytt arbetssätt för bäckenrehabilitering

Sidan publicerades 8 november 2017

2016 startade ett nationellt projekt, vars syfte var att förbättra omhändertagande och samordna rehabilitering, för patienter med komplikationer vid cancer i bäckenområdet. Nu är projektet i en implementeringsfas. De diagnoser som ingår är kolorektal, anal, urologisk, gynekologisk cancer och viss hematologisk cancer. Inom området tillkommer omkring 1600 nya fall årligen, i norra regionen.

Anette Lundqvist (t.v.), arbetar som regional projektledare  i bäckenrehabiliteringsprojektet sedan 2016. Åsa Sandström är rehabiliteringskoordinator.

Inom projektet har man hela tiden arbetat för att utforma en multidisciplinär konferens runt patientens rehabiliteringsbehov.

– Det är patientens symtom och besvär som ska styra rehabiliteringsinsatserna, inte ursprungsdiagnos. Kompetensen ska inte vara klinikbunden och insatserna ska på alla nivåer kunna gå över diagnosgränserna, berättar Åsa Sandström.

Anette Lundqvist menar att det nya arbetssättet handlar om att uppmärksamma patientens behov på ett mer strukturerat och systematiskt sätt. I den processen kommer screeninginstrumentet distresstermometern att användas.

– Det gäller att tidigt informera om vilka besvär som kan drabba patienten och att sjukvården allteftersom kommer att fråga om besvär som dyker upp längs vägen, säger Anette Lundqvist.

Bäckenrehabiliteringens utformning har hittills varierat i norra regionen, utifrån landstingens förutsättningar och utifrån diagnos. Ett syfte med projektet är just att vården ska bli mer likvärdig för patienterna.

– Även om det tidigare har funnits hjälp att få, har det inte varit i den utsträckning som patienterna önskat, menar Anette Lundqvist.

MDK-rehab

Grundläggande rehabilitering ska kunna erbjudas i det lokala nätverket, på den egna kliniken. Vid särskilda eller avancerade behov som inte kan tillgodoses lokalt, kan en kontaktsjuksköterska eller läkare remittera patienten till regional multidisciplinär konferens (MDK-rehab).

Där görs en samlad bedömning av patientens behov, som leder till förslag på behandling och en plan för rehabilitering. Rehabiliteringskoordinatorns uppgift är att sammankalla de kompetenser som behövs i det aktuella fallet.

MDK-rehab utgår från Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Ronden hålls varannan vecka, eftersom det behövs framförhållning för att samla de kompetenser som kan göra en adekvat bedömning utifrån patientens besvär.

Mycket arbete är gjort under projektets gång med att kartlägga de kompetenser som de här patienterna behöver. Det arbetet fortskrider och är inte statiskt.

– Min viktigaste uppgift, just nu, är att få igång MDK, få de rutinerna att fungera och bygga upp nätverk i regionen, säger rehabiliteringskoordinatorn Åsa Sandström.

Arbetssättet implementeras

– Vi är väldigt glada att vi har lyckats starta den verksamhet som vi hade ambition att göra och som vi ville ha i norra regionen, säger Anette Lundqvist.

Men arbetssättet är nytt och det tar tid att implementera. Olika funktioner behöver stöd och det behövs utbildningsinsatser och dialogmöten. Landsting och regioner har olika resurser, organisationer och flöden, vilket är en utmaning när samma arbetssätt ska användas i hela norra regionen.

Patientmedverkan

Patientmedverkan har varit en naturlig del genom hela projektet och man har gemensamt kommit fram till vad som behövs inom området bäckenrehabilitering.

– Från patienternas erfarenheter vi får värdefulla idéer för hur vi ska jobba, säger Åsa Sandström.

I den ”nya” regionala arbetsgruppen ingår representanter från alla landsting och regioner. Där finns också patientföreträdare som varit med från starten av projektet.

Nya riktlinjer

En kommande uppgift för en nationell arbetsgrupp där Anette Lundqvist och Åsa Sandström ingår, är att utarbeta nationella riktlinjer kring besvär i bäckenområdet – både tidiga, sena och kvarvarande besvär. Syftet är att göra rehabiliteringen jämlik över landet och förenkla arbetet i landsting och regioner.