Nyheter

Samverkan
Nya kodningsvägledningar

Nya kodningsvägledningar för standardiserade vårdförlopp finns nu publicerade på cancercentrum.se. Det finns även en ny förteckning över samtliga KVÅ-koder.

Samverkan
15 miljoner för att utveckla screening och rehabilitering

Sveriges kommuner och landsting tilldelas 5 miljoner kronor för att ytterligare främja samordning inom cancerscreening och 10 miljoner kronor för rehabilitering av bäckenkomplikationer vid cancer. Medlen gäller för 2017 och ges inom en överenskommelse med Regeringen.

Samverkan
Nytt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Ett nytt nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer finns nu publicerat på cancercentrum.se. Det innehåller bland annat rekommendationer om kallelseverksamhet, provtagning, behandling av cellförändringar, kvalitetskrav på verksamheterna och utbildningsinsatser.

Norr
Nytt om RCC Norrs arbete

RCC Norr är ett kunskapscentrum till stöd för landsting och regioner i att utveckla cancervården i norra sjukvårdsregionen.

Norr
Ordning blir kaos när idén om framtiden slutar att finnas

Cancer skapar ofta rädsla och utsatthet hos patienter. Man konfronteras med tankar om sin egen dödlighet. Sjukvården får då en större psykologisk betydelse än att bara ge den medicinska vården. Den blir en instans som skapar hopp i en svår situation och som står emellan patienten och en eventuell död, en plats att knyta an till som en ”säker hamn”.

Norr
Framtida behov av PET-CT har utretts

Idag finns en utrustning för PET-CT vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Den används för att undersöka patienter från hela norra regionen. Under hösten 2016 utreddes det framtida behovet av PET-CT i regionen, på uppdrag av Norrlandstingens regionförbund. Extern utredare var Lars Holmberg, överläkare och professor i Uppsala.

Samverkan
Reviderat nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede

Vårdprogrammet har ett tydligare fokus på palliativ vård i livets slutskede. Det lyfter patienter och närståendes behov under den senare delen av en icke botbar sjukdom, det vill säga palliativ vård i livets slutskede.

Samverkan
Mer jämlik cancervård med vårdprogram

Den stora fördelen med vårdprogrammen som de flesta lyfter fram är att de faktiskt bidrar till att göra vården mer jämlik. Det är roligt att det är så många som tar upp detta, eftersom det var ett av de främsta syftena med att skapa de nationella vårdprogrammen inom cancervården.

Samverkan
Nya föreskrifter i cancerregistret

Från den första januari gäller nya föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister. För uppgiftslämnare i sjukvården innebär de nya föreskrifterna små skillnader jämfört med tidigare.

Samverkan
Kvalitetsregister som får nationellt stöd

Nu har beslut fattats om vilka nationella kvalitetsregister och registerkandidater som får nationellt stöd under 2017.