Nytt nationellt kvalitetsregister för analcancer

Sidan publicerades 13 februari 2017

Nu finns ett nytt digitalt kvalitetsregister för analcancer i Sverige. Datainsamlingen till registret startade redan 2015 och därför kommer registrering av patienter att ske retroaktivt på dataplattformen INCA.

Det nationella kvalitetsregistret för analcancer innehåller individbaserade uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat. Syftet med detta är att underlätta uppföljning och utvärdering av cancervårdens resultat och kvalitet.

Den vanligaste typen av analcancer är skivepitelcancer, och det är endast denna form som omfattas av kvalitetsregistret och kommande vårdprogram.

RCC Norr är nationellt stöd­team och ansvarar för det nya kvalitetsregistret. Till ansvarig registeradministratör vid respektive RCC kan inrapportörer vända sig med frågor om registret.

En del av RCC:s uppdrag

Landets sex regionala cancercentrum sköter, för respektive region, det nationella uppdraget med cancerregistret, handläggning av kvalitetsregister inom cancervården samt statistisk databearbetning och analys av dessa register. Varje RCC regist­re­rar regionens cancer­patienter i cancerregistret och kontrollerar kvalite­ten i can­cervårdens kvali­tets­registerdata.

Ledningsgrupp för analcancerregistret

Analcancerregistret ligger organisatoriskt under kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer (kolorektal) men har en ledningsgrupp som kan kontaktas vid frågor om registret.

Anders Johnsson, onkolog, anders­.johnsson­@skane­.se

Birgitta Lindh, onkolog, birgitta­.lindh­@vll­.se

Mats Perman, onkolog, mats­.perman­@vgregion­.se