Nyheter

Samverkan
Publicerade studier om jämlik cancervård

I vilken mån cancervården i Sverige är jämlik eller ej har undersökts i flera vetenskapliga studier. En sammanställning över de aktuella studierna finns nu tillgänglig på sidan för jämlik cancervård.

Samverkan
Policy och blankett för bedömning av jäv

Regionala cancercentrum i samverkan har under våren arbetat fram en policy för bedömning av jäv och en blankett för jävsdeklarationer. Båda dokumenten fastställdes i juni och finns nu tillgängliga på webben.

Norr
Bättre vårdprocess för utsatt patientgrupp

I september tillträder onkologen Anna Näslund uppdraget som RCC:s processledare för cancer utan känd primärtumör (CUP). Till vardags arbetar hon kliniskt och möter patienter både på mottagning och avdelning vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus.