Snabbare utredning av misstänkt cancer i primärvården

Sidan publicerades 12 april 2017

När familjeläkaren Maria Lindström i Sundsvall första gången hörde talas om att standardiserade vårdförlopp (SVF) skulle införas i svensk cancervård, kände hon sig skeptisk och frågande.
Hur skulle man kunna skapa ett snabbspår för patienter med misstänkt cancer utan att tränga undan andra grupper som behöver sjukvård?
Om många patienter utreds enligt SVF, riskerar då inte andra patienter att hamna utanför?
Resultatet efter två år med SVF är kortade utredningstider, inte bara för patienter med misstänkt cancer, utan för alla som söker primärvård i Sundsvall.

Uppstarten av standardiserade vårdförlopp

SVF började implementeras i cancervården under våren 2015, men är en ständigt pågående process och diskussion.

Projektledaren för SVF i landstinget Västernorrland, Lennart Moberg, hade förberett starten väl och har numera besökt många hälsocentraler för att vid arbetsplatsträffar informera om satsningen.

Maria Lindström har också varit ute för att informera och tycker att redan befintliga möten och arbetsplatsträffar är ett bra forum för detta.

Omfattar alla inom primärvården

– Alla yrkeskategorier inom primärvården behöver höra om SVF eftersom det gäller alla, även nyanställda och hyrläkare. Kunskapsläget kan vara väldigt olika och därför behöver informationen upprepas, säger hon.

SVF är ett nationellt projekt och därför bör alla primärvårdsläkare vara medvetna om arbetssättet. Men när 50 procent av läkartjänsterna inom primärvården i Västernorrland är vakanta, kan det vara svårt att nå fram med information.

Maria Lindström brukar hänvisa hyrläkare till den webbplats som finns på regionens intranät. Där finns allt om SVF samlat på ett ställe.

Primärvårdens viktiga uppgift

Maria Lindström understryker att primärvårdens viktigaste uppgift är att ta hand om ALLA patienter och ge vård i rimlig tid.

När det gäller SVF ska primärvården identifiera symtom som kan bero på cancer, remittera patienten vidare utan dröjsmål men samtidigt värna om att inte andra patienter får vänta längre. Hittills har undanträngningseffekten uteblivit.

Istället har vården fått en bättre struktur. Patienter som uppfyller SVF är inne på banan och behöver bara åka med, men den stora styrkan med SVF är att också andra utredningar som ligger utanför SVF måste gå fortare.

Framtiden för SVF

Maria Lindström tycker att SVF borde bli ännu mer standardiserade och att vårdförloppsbeskrivningarna borde harmonisera mer med varandra. Annars kommer det att bli svårt att hålla isär alla diagnoser med SVF, när de blir många till antalet.

Om statsbidraget för satsningen skulle försvinna efter 2018, befarar hon att det blir svårt att hålla samma takt i arbetet.

– Det är jättehäftigt att SVF infördes i Norge utan att några extra medel tillfördes men med kortare ledtider som följd. Vad är det som gör att Norge lyckas?

Satsningen på SVF tycker hon är bra trots viss skepticism i början. Väntetiderna har kortats för alla patienter. Det som ändå ska göras – gör det nu och skjut inte upp det, är devisen.

_______________________________________________________________________

Under åren 2012 – 2014 var Maria Lindström RCC Norrs processledare för området Vägen in i cancervården, en väg som ofta går genom primärvården. Numera är hon ledamot i samma grupp.