MENY


19
DEC
2017

Norr

Årets sista nyhetsbrev från RCC Norr

I årets sista nyhetsbrev hälsar RCC Norr en god jul till personal, prenumeranter, personal, profession, patienter patientrepresentanter

Norr

Utvecklingen av cancervården i norra regionen har följts upp

RCC Norr har följt upp hur arbetet enligt den regionala utvecklingsplanen för cancervården för 2016–2018, har gått. Uppföljningen visar en fortsatt positiv utveckling av cancervården inom många områden, men bristande operations- och vårdplatsresurser medför att önskade ledtider inte alltid kan hållas.


14
DEC
2017

Norr

Ny systemutvecklare vid RCC Norr

Rasmus Åkerlund är ny i tjänsten som systemutvecklare vid RCC Norr. Han är 22 år och nyutexaminerad mjukvaru- och systemutvecklare. Innan Rasmus började arbeta vid RCC Norr studerade han inom .NET vid Yrkesakademins yrkeshögskola i Örnsköldsvik, som då var bostadsorten.


13
DEC
2017

Norr

Ny processledare för barnonkologi

Per-Erik Sandström är RCC Norrs nye processledare för området barnonkologi. Per-Erik har arbetat omkring 20 år som barnonkolog. Han var med och bildade Svenska Arbetsgruppen för Långtidsuppföljning efter Barncancer (SALUB) och är fortsatt aktiv i den gruppen. Per-Erik är också Umeås representant i Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn (VCTB).


24
NOV
2017

Norr

Tydlig kommunikation i primärvården kan förbättra överlevnad

Ny forskning bland patienter med tjocktarms- och lungcancer i Danmark, England och Sverige, som publicerats i BMJ Open, visar att små förändringar i hur läkare och sjuksköterskor inom primärvården avslutar patientbesöket kan bidra till tidigare diagnosticering av cancer och därmed förbättra både överlevnad och behandlingseffekt.


22
NOV
2017

Norr

Nyhetsbrev från RCC Norr

Nyhetsbrev från RCC Norr skickas ut cirka 10 gånger om året. Välkommen som prenumerant.


8
NOV
2017

Norr

Nytt arbetssätt för bäckenrehabilitering

2016 startade ett nationellt projekt, vars syfte var att förbättra omhändertagande och samordna rehabilitering, för patienter med komplikationer vid cancer i bäckenområdet. Nu är projektet i en implementeringsfas. De diagnoser som ingår är kolorektal, anal, urologisk, gynekologisk cancer och viss hematologisk cancer. Inom området tillkommer omkring 1600 nya fall årligen, i norra regionen.


20
OKT
2017

Norr

Regiondag om cancerrehabilitering

I maj 2017 godkändes det reviderade nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Det innehåller en rad aspekter som behöver anpassas och förankras, både regionalt och lokalt. Vårdprogrammets rekommendationer speglar vårdprogramgruppens uppfattning, mot bakgrund av vetenskaplig evidens och samlad svensk erfarenhet.


18
OKT
2017

Norr

Det är aldrig för sent!

Det är aldrig för sent att börja röra på sig och det är aldrig för sent att sluta röka. Det var budskapen när RCC Norrs cancerpreventionsgrupper för fysisk aktivitet och tobak inbjöd till en eftermiddag om sunda levnadsvanor som en del av sekundärprevention och rehabilitering.


10
OKT
2017

Norr

Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

I vårt senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om norra regionens fyra diagnostiska centrum och cancerpreventivt arbete. Välkommen som prenumerant!


29
SEP
2017

Norr

Goda levnadsvanor kan förebygga cancer

Med befolkningstillväxt och ökad medellivslängd, ökar också antalet personer som drabbas av cancer. Under de senaste 20 åren har antalet cancerfall årligen ökat med 2 procent bland kvinnor och med 2,4 procent bland män. År 2040 kommer 630 000 personer i Sverige ha fått en cancerdiagnos under de senaste tio åren – vilket är en fördubbling jämfört med idag. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) skulle 30 procent av all cancer kunna förebyggas genom olika åtgärder, som exempelvis att inte röka, vara fysiskt aktiv och sunda matvanor.


13
SEP
2017

Norr

Uppskattad nätverksträff för diagnostiska centrum

Landstinget Västernorrland (LVN) inbjöd till nätverksträff för samtliga diagnostiska centrum i norra sjukvårdsregionen. Vid detta första möte bildades ett nätverk för diagnostiska centrum, med stöd av Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr).

Norr

Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

I det senaste nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om webbutbildning i palliativ vård, patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp, nya vårdprogram och om vad som händer i september.


6
SEP
2017

Norr

Uppdaterad webbutbildning i allmän palliativ vård

RCC Norrs webbutbildning i allmän palliativ vård i livets slutskede har uppdaterats och finns tillgänglig för alla vårdanställda inom landsting, kommun och privat vårdverksamhet.


15
AUG
2017

Norr

Bättre vårdprocess för utsatt patientgrupp

I september tillträder onkologen Anna Näslund uppdraget som RCC:s processledare för cancer utan känd primärtumör (CUP). Till vardags arbetar hon kliniskt och möter patienter både på mottagning och avdelning vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus.


9
JUN
2017

Norr

Verksamhetschef till Regionalt cancercentrum norr

Välkommen att söka tjänsten som verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum norr. Chefen för RCC Norr är huvudansvarig för det strategiska arbetet att samordna cancervården i norra regionen. RCC Norr styrs av Norrlandstingets regionförbund men driftas inom Västerbottens läns landsting. De 30 medarbetarna finns fysiskt vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, i nyrenoverade kontorslokaler.


2
JUN
2017

Norr

Målgång för kontaktsjuksköterskor

19 kontaktsjuksköterskor från hela norra sjukvårdsregionen blev i torsdags klara med en uppdragsutbildning som handlar om kontaktsjuksköterskans roll i cancervården.


29
MAJ
2017

Norr

Hallå där Mikael Johansson...

...processledare för lungcancer vid RCC Norr, som tilldelats årets lungcancerstipendium som uppmärksammar personer som bidrar med betydande insatser inom lungcancerområdet.


24
MAJ
2017

Norr

Stipendium till Mikael Johansson

Den femte maj tilldelades överläkare Mikael Johansson SLUSG-stipendiet 2017. Mikael Johansson är verksam vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus och är processledare för lungcancerområdet inom Regionalt cancercentrum norr.


9
MAJ
2017

Norr

Min vårdplan på nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor

Idag hölls nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor inom cancervården i norra regionen. De flesta av deltagarna kopplade upp sig via video och mötet var upplagt i korta föredrag. Samordnare för kontaktsjuksköterskorna i norr, Katja Vuollet Carlsson, talade bland annat om uppdraget som kontaktsjuksköterska, Min vårdplan och cancerrehabilitering.