30
JUN
2016

Samverkan

Screening livmoderhalscancer

Idag lämnar SKL en delrapport om arbetet med nationell och regional samordning av screening för livmoderhalscancer som pågår under 2016 inom ramen för överenskommelsen om kvinnors hälsa.


29
JUN
2016

Samverkan

Rekordmånga tar gynekologiskt cellprov

Deltagandet i gynekologisk cellprovtagning i Sverige är högre än någonsin tidigare. Det framgår av den senaste årsrapporten från NKCx, det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention.


28
JUN
2016

Samverkan

SUS anpassade resurserna efter behoven

För ett år sedan började urologen på Skånes Universitetssjukhus (SUS) arbeta med standardiserat vårdförlopp för prostatacancer och blåscancer. Målet var bland annat att korta ledtiderna, minska dubbelarbete och skapa en väl fungerande urologisk verksamhet på SUS och i hela Region Skåne.

Samverkan

Ytterligare cancervård koncentreras

Samtliga landsting/regioner har nu beslutat följa RCCs rekommendation att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till färre ställen i landet. Det står klart efter att Regionala cancercentrum i samverkan gått igenom landstingens beslut. De nationella vårdenheterna ska vara igång från och med 1 januari 2017.

Samverkan

Tydligare form för patientsamverkan

RCC och patientföreträdare har tillsammans utvecklat nationellt gemensamma mallar för uppdragsbeskrivningar och uppföljning.


27
JUN
2016

Norr

Landstinget fattade beslut om ett rökfritt Västerbotten

Landstingsfullmäktige i Västerbotten har fattat beslut om att ställa sig bakom det nationella projektet Tobacco Endgame, vars mål är ett rökfritt Sverige 2025. Flera andra landsting och regioner har redan ställt sig bakom intiativet.


23
JUN
2016

Samverkan

Nytt vårdprogram inom leukemi

Läs det senaste nationella vårdprogrammet för Kronisk lymfatisk leukemi (KLL).


22
JUN
2016

Norr

Rapport visar regionala skillnader för palliativ vård

Inom norra sjukvårdsregionen görs regelbundet regionala öppna jämförelser (RÖJ) för palliativ vård. I rapporterna uppmärksammas skillnader i den palliativa vården, mellan kommuner, län och i vissa fall även mellan sjukhus. Nu finns en ny rapport publicerad på www.rccnorr.se.


17
JUN
2016

Samverkan

Att leda med kunskap

Efter sex års arbete med cancerstrategin har nu RCC samlat erfarenheter och lärdomar i skriften” Att leda med kunskap”.


15
JUN
2016

Samverkan

Nytt vårdprogram för långtidsuppföljning

Barn som överlevt cancer ska få en sammanfattning av sin behandling vid 18 års ålder. De behöver veta vart de kan vända sig då biverkningar och komplikationer dyker upp i vuxen ålder. Speciella kunskapscentrum bör inrättas på alla ställen med barncancervård. Det föreslås i ett nytt nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer.


14
JUN
2016

Samverkan

Vårdförlopp för livmoderhalscancer på remiss

Nu finns en remissversion för livmoderhalscancer publicerad. Du kan lämna synpunkter fram till den första september.


13
JUN
2016

Norr

Nya årsrapporter för tjock- och ändtarmscancer

Separata årsrapporter för ändtarmscancer och tjocktarmscancer finns nu publicerade på webbplatsen cancercentrum.se.


10
JUN
2016

Norr

Nyheter från RCC Norr

Du kan följa vad som händer inom Regionalt cancercentrum via våra nyhetsbrev som skickas ut omkring tio gånger per år.


3
JUN
2016

Norr

Centrum ska utreda allvarliga ospecifika symtom

Tre av fyra Norrlandsting har beslutat att skapa diagnostiska centrum (DC), med uppgift att utreda patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer och i vissa fall cancersjukdom utan känd primärtumör. Detta sker som en del av den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Inom satsningen får varje landsting och region avgöra hur man ska arbeta med varje SVF för att korta väntetiderna i cancervården.


2
JUN
2016

Norr

Regional utvecklingsplan är grunden

Nu har förbundsdirektionen för Norrlands regionförbund fastställt den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen för åren 2016 – 2018.


1
JUN
2016

Norr

Kampanj för rökfrihet

En kampanj för tobaksfrihet – STOPP! Det är du värd – har pågått under ett halvår i hela norra regionen och utmanat alla som använder tobak att sluta.