Standardiserade vårdförlopp införs i landstingen

Sidan publicerades 23 september 2015

Genom att införa standardiserade vårdförlopp i den svenska cancervården ska tiden från välgrundad misstanke till start av behandling göras så kort som möjligt – men utan att tumma på kvaliteten. Ingen vill vänta i ovisshet. Ingen vill vänta en dag i onödan. Varje dag räknas.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i en nationell satsning på att minska väntetiderna, minska regionala skillnader och förbättra kvaliteten i cancervården.

Standardiserade vårdförlopp startar med en välgrundad misstanke om cancer. De beskriver kriterierna för välgrundad misstanke, vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom varje cancerdiagnos, och vilka maximala tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna.

De fem vårdförlopp som nu införs av landstingen gäller följande diagnoser:

•     Huvud- och halscancer

•     Matstrupe- och magsäckscancer

•     Akut myeloisk leukemi (ALL)

•     Prostatacancer

•     Cancer i urinblåsa och urinvägar

Ytterligare minst tio vårdförlopp införs under 2016.

Rutiner för remisshantering och koordinatorns roll kommer att se olika ut i olika landsting och för olika diagnoser. Information om detta kommer från respektive landsting.

I norra regionen har varje landsting/region utsett lokala projektledare som medarbetare kan kontakta när det gäller länsspecifika frågor kring vårdförloppen:

Västerbottens läns landsting: Göran Hugosson, e-post: goran.hugosson@vll.se, telefon 070-670 27 95

Norrbottens läns landsting: Kristina Andersson, e-post: kristina.a.andersson@nll.se, telefon 072-228 00 21

Landstinget Västernorrland: Lennart Moberg, e-post: lennart.moberg@lvn.se, telefon 070-191 68 75

Region Jämtland Härjedalen: Elin Wassdahl Nilsson, e-post: elin.wassdahl-nilsson@regionjh.se, telefon 070-635 55 81