Fokus på närstående och Min vårdplan

Sidan publicerades 22 oktober 2015

Onsdag den 21 oktober inbjöd RCC Norr till nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor från hela regionen. Fokus för mötet var närståendeperspektivet och Min vårdplan. Det var omkring 45 personer som deltog i Umeå eller via video.

Samordnande kontaktsjuksköterska i regionen, Katja Vuollet Carlsson inledde mötet med att berätta om hur viktigt det är att ta med patientens närstående och deras kunskaper i vårdprocessen. Generellt är vården dålig på det.

– Den närstående har ett frivilligt åtagande. Vissa vill vara väl informerade medan andra vill göra något praktiskt, men patienten måste alltid ge sitt medgivande, säger Katja Vuollet Carlsson.

Den enda lagstiftning som finns runt patientens närstående gäller barn som anhörig. Enligt lagen ska hälso- och sjukvården särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när exempelvis en förälder blir allvarligt sjuk.

De allra flesta blir friska

Sonja Marklund berättar

Sonja Marklund, konsultsjuksköterska vid Barn 3 i Umeå, talade om sitt arbete med att ge stöd till barn med tumörsjukdomar och deras familjer. Hon har hela regionen som arbetsfält. När ett barn fått en cancerdiagnos åker hon till barnets skola och informerar klassen. Många förknippar cancer med död och katastrof. Då är ett viktigt budskap att de allra flesta faktiskt blir friska.

Barn med cancer är ofta rädda att de ska missa så mycket av skolan att de ska behöva byta klass men det flesta kan gå kvar i sin årskurs. Att behålla sitt sociala liv är en viktig friskhetsfaktor.

– Ibland rationaliserar vården bort de anhöriga. Men att ta med patientens närstående ska ses som en långsiktig investering, säger Sonja Marklund.

– Vi i vården är duktiga på att informera men ibland behöver vi också lyssna mer på patienten.

Se oss anhöriga

Alexandra Andersson från Skellefteå berättade om sina
egna erfarenheter som anhörig. Hennes mamma insjuknade i gynekologisk cancer sommaren 2012. Alexandra upplever att sjukvårdens stöd för henne och hennes bror var mycket bristfälligt.

– Vi blev aldrig riktigt sedda av sjukvården, säger Alexandra Andersson.

– Jag levde med en ständig oro för min mamma men den hade minskat om det hade funnits stöd för oss närstående.

– Glöm oss inte utan se oss som en tillgång. Ibland räcker det med ett ”Hej, hur mår du”, menar Alexandra Andersson.

Min vårdplan

En stor del av kontaktsjuksköterskornas nätverksmöte ägnades åt Min vårdplan – ett dokument som ska följa patienten genom hela vårdkedjan och uppdateras när vård och behandling ändras på ett sätt som har betydelse för patienten.

I den nya patientlagen finns inget uttalat krav på att Min vårdplan ska upprättas. Däremot finns ett antal saker i lagen som uppfylls genom att sjukvården exempelvis använder sig av Min vårdplan. Syftet med planen är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård, trygg och informerad.

– Min vårdplan har en stark koppling till kontaktsjuksköterskan men det är viktigt att se hela det viktiga teamet runt patienten, säger Katja Vuollet Carlsson.