När får vi ett rökfritt Sverige?

Sidan publicerades 24 november 2015

Tobaksbolagen tillåts sälja en produkt som ”rätt” använd i förtid dödar varannan användare. Tobaksröken innehåller nämligen 8000 ämnen varav 50 är cancerframkallande.

Tobaksrökning beräknas leda till 12 000 dödsfall per år bara i Sverige, vilket kan jämföras med fjorton Estoniakatastrofer – varje år. Över 100 000 personer insjuknar årligen i rökrelaterade sjukdomar. Fler än 50 sjukdomstillstånd är kopplade till tobaksrökning. Hjärt- och kärlsjukdomar, KOL, stroke samt lungcancer orsakar de flesta dödsfallen.

Flest rökare finns i åldergruppen 45 – 64 år, både bland män och kvinnor. Det är också i den äldre åldersgruppen vi hittar flest rökrelaterade dödsfall och den största sjukdomsbördan.

Lagar och konventioner finns för tobaksområdet för att främja hälsa, minska ojämlikhet i hälsa och inte minst för att skydda våra barn och unga för att utsättas för tobak. År 1993 fick Sverige sin Tobakslag som är en skyddslag. 2005 ratificerade Sverige Tobakskonventionen, världens första konvention inom hälsoområdet, vilken är lika bärande som Konventionen om barnets rättigheter.

Med dagens kunskap om tobakens enorma konsekvenser för hälsa, miljö, ekonomi, samhälle och individ är allt annat än ett aktivt förebyggande ur alla aspekter oacceptabelt och oetiskt. Internationellt drivs sedan några år tillbaka ett arbete, Tobacco Endgame, med målsättningen att på sikt fasa ut tobaken ur samhället. Flera länder har redan satt ett slutår och vidtar nu åtgärder för att stoppa denna globala hälsokatastrof, som drivs och underhålls av en tobaksindustri som gör allt för att förhindra samhällets arbete med att värna om sina medborgares hälsa.

I Sverige har hittills 83 organisationer ställt sig bakom uppropet om ett Rökfritt Sverige 2025. Många är fackliga organisationer, men också Region Jämtland Härjedalen och Härjedalens kommun stödjer uppropet.

Vi tror att våra politiker och folkvalda värnar folkhälsan och våra barn och unga. Det är dags för riksdag, regering samt alla landsting och kommuner att ge sitt stöd för ett Rökfritt Sverige 2025 och vidta de åtgärder som behövs för att nå målet. Det är vår framtid värd.

Ywonne Wiklund, regionansvarig Tobaksfri duo, norra regionen

Senada Hajdarevic, processledare för cancerprevention, RCC Norr

Beatrice Melin, chef för Regionalt cancercentrum norr