Det går att förebygga cancer

Sidan publicerades 4 november 2015

En tredjedel av all cancer skulle kunna undvikas genom ändrade levnadsvanor. Rökning har en stark koppling till lungcancer men också till flera andra cancerformer. Alkohol, ohälsosam kost, stillasittande, övervikt och solande ökar risken för cancer. Det finns även miljöfaktorer, som strålning och luftföroreningar, som bidrar till ökad cancerrisk. Men trots att det finns tydliga vetenskapliga bevis för att livsstilen har en stor betydelse, är kunskapen om detta inte särskilt utbredd.

Antalet cancerfall beräknas att fördubblas fram till år 2030, enligt den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11). Det innebär att var tredje person i Sverige kommer att drabbas.

Tidig upptäckt är en övergripande strategi men om utvecklingen mot en ökad förekomst av cancer ska kunna brytas krävs åtgärder för att förebygga uppkomsten av cancer. Det finns som enskild individ inget säkert sätt att skydda sig mot cancer och vem som drabbas tycks för många cancerformer bero på en olycklig slump. Men forskning visar att det på befolkningsnivå finns ett tydligt samband mellan levnadsvanor och många cancersjukdomar.

Europakommissionen har låtit ta fram ”The European Code Against Cancer” som omfattar 12 rekommendationer runt levnadsvanor. Uppskattningsvis skulle omkring hälften av alla dödsfall i cancer i Europa kunna undvikas, om alla följde dessa råd:

 1. Rök inte. Använd inte någon form av tobak.
 2. Rök inte i ditt hem. Uppmuntra en rökfri arbetsplats.
 3. Se till att ha en hälsosam kroppsvikt.
 4. Var fysiskt aktiv varje dag. Begränsa den tid då du sitter.
 5. Ät en hälsosam kost; Ät mycket fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt. Begränsa intaget av livsmedel med hög kalori- och fetthalt och undvik söta drycker. Undvik processat kött, begränsa intaget av rött kött och livsmedel med hög salthalt.
 6. Om du dricker alkohol av något slag, begränsa ditt drickande. Att inte dricka alkohol alls är bättre med avseende på cancerprevention.
 7. Undvik för mycket sol, särskilt viktigt för barn. Använd solskyddsmedel. Sola inte i solarium.
 8. Skydda dig mot cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen genom att följa hälso- och säkerhetsföreskrifter.
 9. Ta reda på om du är utsatt för höga radonhalter i ditt hem. Vidta åtgärder för att minska höga radonnivåer.
 10. För kvinnor: Att amma minskar moderns cancerrisk; Amma om du kan. Begränsa hormonbehandling.
 11. Se till att dina barn deltar i vaccinationsprogram.
 12. Delta i screeningprogram som pågår för bröstcancer (kvinnor) och livmoderhalscancer (kvinnor) samt den studie som pågår för tarmcancerscreening (män och kvinnor).

Det finns alltså flera saker som du kan göra för att minska risken att du eller din familj drabbas av cancer. Genom att informera om detta vill vi stärka dina möjligheter att själv fatta beslut om positiva livsstilsförändringar.