Positiv utveckling av cancervården i norra regionen

Sidan publicerades 31 mars 2015

Socialstyrelsen har lämnat sin årliga rapport om uppföljningen av landets sex Regionala cancercentrum (RCC). I rapporten redovisas hur väl landstingen och RCC i varje sjukvårdsregion uppfyller kriterier för arbetet med den nationella cancerstrategin. Det är endast den norra regionen som, efter två års arbete, uppfyller samtliga kriterier.

Styrkorna och framgångsfaktorerna är många i den norra regionen. Det finns en god samsyn kring viktiga frågor för cancervårdens utveckling i regionen. Socialstyrelsen framhåller att samarbetsviljan och vanan att samverka, bidrar till att arbetet med att uppfylla den nationella cancerstrategin är framgångsrikt och därmed till nytta för patienterna.

Goda exempel

Exempel på detta är att regionens cancerpatienter i allt större utsträckning får sin behandling planerad vid multidisciplinära konferenser/ronder, där flera kompetenser, t ex kirurg, onkolog, radiolog och patolog samråder. Utbyggnad av distansteknik gör också att sjukhus i regionen kan kommunicera direkt med Norrlands universitetssjukhus vid sådana ronder. Det är viktigt för att varje patient ska få bästa tänkbara behandling, utifrån individens sjukdom och övriga förutsättningar.

Allt fler cancerpatienter i norra regionen får idag också en kontaktsjuksköterska och målet är att alla ska erbjudas det. Kontaktsjuksköterskan har stor betydelse för patientens trygghet och möjlighet till delaktighet.

För att bidra till att ge patienter i livets slutskede en så bra vård som möjligt har en webbutbildning om palliativ vård i livets slutskede tagits fram av RCC Norr. Alla medarbetare i regionens landsting som möter palliativa patienter kan ta del av utbildningen, och den är även tillgänglig för kommunernas medarbetare. 

FAKTA

Under 2014 följde Socialstyrelsen upp dessa kriterier som gäller för år två efter starten av RCC:

• Det finns en långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård, beslutad av landstings-/regionledningar.

• Det finns en plan för nivåstrukturering, beslutad av landstings-/regionledningar.

• Det finns en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet i hela regionen och arbetet med att implementera planen har inletts.

• En plan för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning har beslutats av landstings-/regionledningar och implementeringen av planen har inletts. 

Norra regionen var den enda regionen i landet som uppfyllde alla fyra kriterier. I norra regionen ingår Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen. Samtliga landsting i regionen har utarbetat egna handlingsplaner för att utveckla cancervården. 

 

Läs mer i rapporten Uppföljning av regionala cancercentrum 2014. (pdf)

Fler upplysningar om arbetet med att utveckla cancervården lämnas av:

Norrbottens läns landsting, kontaktperson Per Berglund, tfn: 070-661 12 33, E-post: per.berglund@nll.se

Västerbottens läns landsting, kontaktperson Ann-Christin Sundberg, tfn: 070-514 45 32, E-post: annchristin.sundberg@vll.se

Landstinget Västernorrland, kontaktperson Peter Löthman, tfn: 073-271 31 65, E-post: peter.lothman@lvn.se

Region Jämtland Härjedalen, kontaktperson Nina Fållbäck-Svensson, tfn: 070-387 36 61,

E-post: nina.fallback-svensson@regionjh.se